کلیدواژه‌ها = اشرشیاکلی
بررسی شاخص‌های میکربی متعارف در آب آشامیدنی مناطق روستایی شهرستان تکاب

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 130-135

مهران محمدیان فضلی؛ هوشنگ محمودی بابانظر؛ علی اسدی؛ جعفر تاران


اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید روی و صافی‌های پوشش داده شده با آن در حذف اشرشیاکلی و انتروکوکوس‌فکالیس

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 37-42

همتاسادات قادریان؛ مریم محمدی سیچانی؛ محمدحسن یوسفی