کلیدواژه‌ها = Central Composite Design
Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions Using Magnetic Mesoporous Silica Nanocomposites: Modeling and Optimization Based on Response Surface Methodology

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 67-92

10.22093/wwj.2023.379990.3314

شکوفه عمرانی؛ محمود ابراهیمی؛ راحله ژیانی؛ علیرضا متولی زاده کاخکی