کلیدواژه‌ها = سطح مقطع
ارائه یک مدل خودشویی برای کانال‌ها با مقطع ذوزنقه

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 84-91

10.22093/wwj.2017.45893

میر جعفر صادق صفری؛ میرعلی محمدی