کلیدواژه‌ها = بیوکاتالیست
به‌کارگیری آنزیم تایروزیناز تثبیت شده برای تخریب فنل در فرایند ناپیوسته و پیوسته

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 16-26

10.22093/wwj.2019.200946.2922

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی