کلیدواژه‌ها = Thermodynamics
Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions Using Magnetic Mesoporous Silica Nanocomposites: Modeling and Optimization Based on Response Surface Methodology

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 67-92

10.22093/wwj.2023.379990.3314

شکوفه عمرانی؛ محمود ابراهیمی؛ راحله ژیانی؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


Kinetics and Adsorption Investigation of Malachite Green onto Thiolated Graphene Oxide Nanostructures

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-11

10.22093/wwj.2020.208052.2951

Samaneh Salamat؛ Esmaeill Mohammadnia؛ Mojtaba Hadavifar