کلیدواژه‌ها = کالیبراسیون
معرفی روشی جدید برای کالیبراسیون زبری لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 80-90

10.22093/wwj.2020.233434.3029

علی نصیریان؛ مهدی ملازاده؛ علی ولوی


دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 2-12

حمیده کاظمی الموتی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور