کلیدواژه‌ها = یزد
بررسی تأثیر شدت و روند اختلاط، بر کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی و ارتقاء پساب تصفیه‌خانه SBR فاضلاب شهر یزد

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 29-36

10.22093/wwj.2017.17355

علی نیکونهاد؛ محمدحسن احرامپوش؛ محمد تقی قانعیان؛ عبدالمجید قلیزاده؛ سید وحید غلمانی


سازگاری گونه‌ها و جمعیتهای مختلف اکالیپتوس در شرایط آبیاری با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب یزد

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 85-94

محمدهادی راد؛ حسین سردابی؛ مهدی سلطانی؛ سید وحید غلمانی


تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 55-61

سید علیرضا مذهب؛ محمود فلاح‌زاده؛ محمد تقی قانعیان؛ جعفر رحمانی شمسی