کلیدواژه‌ها = برکه‌های تثبیت فاضلاب
تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 55-61

سید علیرضا مذهب؛ محمود فلاح‌زاده؛ محمد تقی قانعیان؛ جعفر رحمانی شمسی