کلیدواژه‌ها = Particle Swarm Optimization
Forecasting Groundwater Level under Climate Change and Water Resources Management Scenarios

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 34-47

10.22093/wwj.2020.228870.3012

ZohreSadat َAhmadi؛ Hamidreza Safavi؛ Maryam Zekri


مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 112-124

محمود محمد رضاپور طبری؛ جابر سلطانی


دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 2-12

حمیده کاظمی الموتی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور