کلیدواژه‌ها = ولتامتری
حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 71-81

10.22093/wwj.2022.322888.3220

احسان نیکنام؛ مجید قهرمان افشار؛ حسین قاسمی نژاد؛ محسن اسماعیل پور