کلیدواژه‌ها = مدیریت آب شهری
توسعه یک مدل پویایی‌های سیستم به‌منظور ارتقای مدیریت پایدار آب‌ شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-24

10.22093/wwj.2022.338545.3252

نیما نظامی؛ مصطفی تیزقدم غازانی؛ مهدی ضرغامی؛ مریم عباسی


مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 124-130

10.22093/wwj.2017.67123.2272

حمید نجف زاده؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد رضا پورمحمدی


مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 12-28

عبدالرحیم صلوی تبار؛ مهدی ضرغامی؛ احمد ابریشم‌چی


بررسی شیوه‌ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 72-76

عبدالحسین صالحی سروک؛ سید محمود برقعی؛ فردین بوستانی؛ امیر حسام حسنی