کلیدواژه‌ها = MTBE
توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه‌سازی ترکیبات آلی فرار در سامانه رودخانه-مخزن

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 35-47

فرزانه فیضی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور؛ الهام فرجی


مطالعه سینتیکی حذف متیل ترشیوبوتیل اتر از آب به‌روش عاری سازی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 60-66

مریم ملک حسینی؛ وحید مهدوی


شبیه‌سازی روشهای "پمپاژ-تصفیه" و "هوادهی" در احیای محلی آبهای‌زیرزمینی آلوده

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 30-39

حمیدرضا صفوی؛ کاوه سوخک لاری؛ امیر تائبی


بررسی توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 64-66

محمد کوشافر؛ سیدمرتضی خواجه‌باشی؛ مرتضی طالبی