نویسنده = محمد رضا زارع
پیش‌بینی تعداد گرفتگی در شبکه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه دو اصفهان)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 86-98

10.22093/wwj.2019.143553.2731

پگاه حسینقلی؛ رامتین معینی؛ محمد رضا زارع


پیشنهاد شبکه هوشمند ارزیابی شاخص آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردی: شهرکرد)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 5-15

محمد علی رهگذر؛ محمد رضا زارع؛ سید محمد هاشمی فشارکی