نویسنده = سید احمد میرباقری
گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 38-47

فریدا ایرجی آسیابادی؛ سید احمد میرباقری؛ محسن سلیمانی


کمینه کردن تولید لجن در فرآیندهای لجن فعال

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 54-61

سید علیرضا مؤمنی؛ سید احمد میرباقری