نویسنده = محمدباقر شریفی
شبیه‌سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 23-34

منصوره آتشی؛ کامران داوری؛ محمدباقر شریفی


انتخاب سیستم مناسب جمع‌آوری فاضلاب شهری با رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 112-117

مهرداد میرابی؛ حجت میان آبادی؛ محمدباقر شریفی


ارزیابی و شبیه‌سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 2-13

10.22093/wwj.2003.176391

بهرام نوابی نیا؛ محمدباقر شریفی؛ ابوالفضل سالمی