نویسنده = محمود فلاح‌زاده
تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 55-61

سید علیرضا مذهب؛ محمود فلاح‌زاده؛ محمد تقی قانعیان؛ جعفر رحمانی شمسی


روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 60-68

عباس بهجت؛ سید علی رضا مذهب؛ محمد باقر خلیلی؛ بهرام وخشور؛ حسن زارعشاهی؛ محمود فلاح‌زاده