نویسنده = احمد خدادادی دربان
بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 134-139

آرش شاه‌منصوری؛ محمد سلمان صباحی؛ رضا رضایی آدریانی؛ علی لطفی؛ احمد خدادادی دربان


ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه‌ها با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 60-69

روح‌ا... نوری؛ رضا کراچیان؛ احمد خدادادی دربان؛ احمد ‌ شکیبایی نیا