نویسنده = فریبرز ریاحی
بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریولوژیکی منابع آب زیرزمینی اطراف انرژی اتمی در جنوب شرقی اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 46-50

10.22093/wwj.2003.176383

فریبرز ریاحی؛ فریدون پیامی؛ محبوبه راد گودرزی؛ مهناز زارع؛ شهلا صابری