نویسنده = حسین موحدیان
ارزیابی سمیّت نفت خام بر آب سد زاینده‌رود و تصفیه‌خانه آب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا و روش زیست آزمونی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 76-80

محسن سعدانی؛ حسین موحدیان؛ بهزاد جابریان؛ مریم فرجی؛ احسان ابویی


تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS)

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-56

اصغر ابراهیمی؛ حسین پورمقدس؛ حسین موحدیان؛ محمد مهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی؛ الهام حسینی


بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 9-19

مجید کرمانی؛ بیژن بینا؛ حسین موحدیان؛ محمد مهدی امین؛ مهناز نیک آئین


امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 77-85

علی اسدی؛ حسین موحدیان؛ عبدالرحیم پرورش


کاربرد فرایند UASB در کاهش بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه اصفهان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1376، صفحه 13-23

10.22093/wwj.1997.174168

ایوب ترکیان؛ حسین موحدیان؛ محمدمهدی امینی؛ مرتضی سید صالحی


بررسی رابطه بین تک‌یاخته‌های لجن فعال و کیفیت پساب

دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 24-31

10.22093/wwj.1996.173973

بیژن بینا؛ حسین موحدیان؛ مهناز نیک‌آیین


بررسی شاخص انگلبرگ در تصفیه‌ خانه‌های شمال و جنوب اصفهان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1375، صفحه 15-22

10.22093/wwj.1996.173890

محسن اربابی؛ حسین موحدیان؛ بیژن بینا


بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ها و کلیفرمهای مدفوعی

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 2-11

10.22093/wwj.1995.173836

حسین موحدیان؛ بیژن بینا؛ محسن اربابی