نویسنده = محمد جلالی
بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 74-79

ناهید نویدجوی؛ محمد جلالی؛ حسین موحدیان عطار


مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 58-63

مهناز نیک‌آئین؛ افسانه پژهان؛ محمد جلالی؛ اکبر حسن‌زاده