نویسنده = محمد دانش پژوه
ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر زنجان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 75-88

10.22093/wwj.2022.311047.3187

زهره خداوردی؛ آیدا حسینی بقانام؛ وحید نورانی


استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 62-74

محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ فرناز دانشور وثوقی


پیش‌بینی خشکسالی با نمایه SPI به‌روش مدل‌سازی ANFIS بر مبنای خوشه‌بندی C-mean فازی

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 90-102

مهدی کماسی؛ محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی


استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 73-79

اصغر اصغری‌مقدم؛ وحید نورانی؛ مهدی کرد