نویسنده = غلام رضا نبی بیدهندی
بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2023.367486.3297

سارا نیک مرام؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ محمد مسافری


بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 27-40

10.22093/wwj.2017.92649.2452

ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ مجید بغدادی؛ رحیم عالی؛ جابر یگانه