نویسنده = محمد مسافری
بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 80-96

10.22093/wwj.2023.403762.3355

اصغر ریاضتی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ محمد مسافری


بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2023.367486.3297

سارا نیک مرام؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ محمد مسافری


ارزیابی چند معیاره میزان آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 110-123

10.22093/wwj.2022.351591.3276

سهیل صفری؛ محمد مسافری؛ سامان جوادی پیر بازاری؛ مهدی ضرغامی؛ مهدی جهانگیری


بررسی کیفیت منابع آب شرب زیرزمینی از دیدگاه هیدروژئوشیمیایی، مطالعه موردی: شهرستان سراب

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 116-126

مجتبی پوراکبر؛ محمد مسافری؛ محمدشاکر خطیبی؛ عادل مردای