نویسنده = محمود فغفور مغربی
تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 71-80

محمود فغفور مغربی؛ محمد گیوه‌چی


کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 91-96

محمد گیوه‌چی؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی


برآورد دبی فاضلابروهای مدور با استفاده از مدل ترکیبی سرریز- دریچه

دوره 16، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 60-68

محمود فغفور مغربی؛ میرسجاد رضایی نسب