نویسنده = جلال شایگان
عوامل مؤثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط هوازی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 78-88

سجاد جلالی؛ جلال شایگان؛ سمیرا رضاسلطانی


عوامل مؤثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط بی‌هوازی

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 68-75

جلال شایگان؛ آزاده همتی؛ محمد صالح یوسف‌نژاد کبریا


تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 44-53

جلال شایگان؛ محمد صالح یوسف‌نژاد؛ آزاده همتی