نویسنده = بنفشه زهرایی
تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم‌های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 2-14

عباس روزبهانی؛ بنفشه زهرایی؛ مسعود تابش


پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 73-85

علیرضا نیک‌بخت شهبازی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری


پیش‌بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 112-125

روح‌اله ابراهیمی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری