نویسنده = منوچهر حیدرپور
افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 101-113

عبدالرضا کبیری سامانی؛ حجت اسماعیلی؛ منوچهر حیدرپور


بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 76-82

سید فرهاد موسوی؛ منوچهر حیدرپور؛ سعید شعبانلو