نویسنده = گیتی امتیازی
مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 9-21

علی دهنویی؛ حسین گنجی‌دوست؛ بیتا آیتی؛ گیتی امتیازی


کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا)

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 37-46

اکبر مستأجران؛ سیما یحیی‌آبادی؛ گیتی امتیازی


بررسی مدل ریاضی تأثیر بیوساید بر بیوفیلم جدا شده از سیستم خنک کننده به روش میکروتیتر پلیت

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 25-32

شهریار شاکری؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ گیتی امتیازی


بررسی اثر سیانور بر ضرایب بیوسینیتیکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 46-56

10.22093/wwj.2002.175962

سید رضا نوابی قمصری؛ محمدرضا حقیقی؛ مسعود تجریشی؛ گیتی امتیازی


نقش نیترات و باکتری‌های تشکیل دهنده نیتروزوآمین در آب‌ها

دوره 8، شماره 2، شهریور 1376، صفحه 24-31

10.22093/wwj.1997.174170

گیتی امتیازی؛ محمدحسین حبیبی


جذب ئیدروژن سولفوره به وسیله بژیاتوآ

دوره 5، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 3-7

10.22093/wwj.1995.173574

گیتی امتیازی؛ زهره صهبایی