نویسنده = مجید افیونی
اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 98-103

معصومه شریفی؛ مجید افیونی؛ امیر حسین خوشگفتار منش


اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 28-36

حسین شیرانی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ مجید افیونی؛ حسین دشتی


بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 76-83

محسن معمارزاده؛ پیام نجفی؛ مجید افیونی


حرکت کادمیم، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 9-17

ابراهیم پناهپور؛ مجید افیونی؛ مهدی همایی؛ مهران هودجی


بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 44-53

علیرضا زاده بافقی؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 65-72

یزدان لطفی؛ فرشید نوربخش؛ مجید افیونی


اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی‌های شیمیایی خاک

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 15-22

سکینه واثقی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری؛ مصطفی مبلی


تأثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 20-30

سروش سالک گیلانی؛ فرشید نوربخش؛ یحیی رضایی‌نژاد؛ مجید افیونی


تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 2-12

10.22093/wwj.2003.176351

جهانگیر عابدی کوپایی؛ مجید افیونی؛ بهروز مصطفی‌زاده؛ سید فرهاد موسوی؛ محمدرضا باقری