نویسنده = مسعود یونسیان
بررسی غلظت هیدروکربن‌های کلرینه فرار در آب شرب تهران

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 63-70

علی رضا پرداختی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود یونسیان؛ سیما امینی


اندازه‌گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 13-19

کاظم ندافی؛ مهدی فضل‌زاده دویل؛ امیر حسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ رامین‌ نبی‌زاده؛ سجاد مظلومی


استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 62-69

کاظم ندافی؛ رامین نبی‌زاده؛ مسعود یونسیان؛ غلامرضا جاهد؛ ایوب بیکی