نویسنده = عباس افشار
توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه‌سازی ترکیبات آلی فرار در سامانه رودخانه-مخزن

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 35-47

فرزانه فیضی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور؛ الهام فرجی


دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 2-12

حمیده کاظمی الموتی؛ عباس افشار؛ مطهره سعادت پور


تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 80-93

عباس افشار؛ مطهره سعادت‌پور


تصمیم‌گیری چندشاخصه در رتبه‌بندی طرحهای ﺗﺄمین آب شهری

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 34-45

حجت میان‌آبادی؛ عباس افشار


مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 2-14

حمیدرضا صفوی؛ عباس افشار؛ عباس قاهری؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای

دوره 17، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 41-54

لیلا استاد رحیمی؛ عبداله اردشیر؛ عباس افشار


توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش‌پذیری حوضه‌ها بر مبنای روش PSIAC

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 59-71

شاهین فتحی ملک کیان؛ عباس افشار؛ سید جمشید موسوی


مدل فازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بارآلاینده

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 2-10

مطهره سعادت‌پور؛ عباس افشار؛ امید بزرگ حداد


مدل‌سازی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 47-55

محمدرضا سمایی؛ عباس افشار؛ مجتبی غروی


آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس‌های پاسخ

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 28-34

محمدرضا سمایی؛ عباس افشار


برنامه ریزی برای توسعه پایدار: اقتصاد پایدار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 48-52

10.22093/wwj.1999.174740

عباس افشار؛ حمیدرضا صفوی