نویسنده = احمد ابریشم‌چی
حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با استفاده از نظریه بازی، مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 48-57

محمد دانش یزدی؛ احمد ابریشمچی؛ مسعود تجریشی


ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 22-32

مجید شفیعی جود؛ احمد ابریشم چی؛ عبدالرحیم صلوی تبار


مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 29-42

عابده عبدالغفوریان؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشمچی


آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 16-27

احمد ابریشم‌چی؛ حمید طاهری شهر آئینی؛ مسعود تجریشی


تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 70-80

سعید گلیان؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 2-11

احمد ملکی نسب؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 2-14

حمیدرضا صفوی؛ عباس افشار؛ عباس قاهری؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 12-28

عبدالرحیم صلوی تبار؛ مهدی ضرغامی؛ احمد ابریشم‌چی


مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 47-58

ابراهیم مومنی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


کاربرد مدل‌های شبیه‌سازی فسفر در مخزن سد لتیان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 3-16

سیاوش عیسی‌زاده؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی؛ مهدی احمدی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 54-61

مهدی احمدی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 2-11

رضا نجف‌‍زاده؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی