نویسنده = سید فرهاد موسوی
جذب سرب از پساب صنعتی توسط خاکستر پوسته شلتوک

دوره 14، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 17-23

10.22093/wwj.2004.176476

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید فرهاد موسوی


تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 2-12

10.22093/wwj.2003.176351

جهانگیر عابدی کوپایی؛ مجید افیونی؛ بهروز مصطفی‌زاده؛ سید فرهاد موسوی؛ محمدرضا باقری


مدیریت پایدار منابع آب

دوره 11، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 52-60

10.22093/wwj.2000.175563

سید فرهاد موسوی


تشخیص یک مرحله‌ای آفت کشها در آب

دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 32-35

10.22093/wwj.1996.173974

سید فرهاد موسوی