نویسنده = ناصر کاظم زاده
تأثیر بستر قلوه سنگی بر روی راندمان برکه‌های تثبیت فاضلاب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1998.174222

علیرضا مصداقی نیا؛ علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ باقر معمارپور؛ ناصر کاظم زاده