نویسنده = حسین نورمحمدی
بررسی جذب یون مس با آلفا، بتا و گاما سیکلودکسترین با استفاده از روش تابع چگالی

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 53-60

10.22093/wwj.2019.115799.2614

حسین نورمحمدی؛ لیلی حیدرپور صارمی؛ والح آقازاده


حذف یون مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونیت مگنتیت سنتزشده

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 106-109

غلامحسین نورمحمدی؛ علی فضلوی؛ الهام آبایی؛ غلامرضا کریمی؛ علی اکبر رحمانی