نویسنده = بهرام ناصرنژاد
بررسی عملکرد فتوکاتالیستی ZIF-67 و Zn/Co-ZIF در حذف آلاینده‌های آلی از پساب

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 125-137

10.22093/wwj.2021.238382.3049

مرتضی الهیان؛ محمد رحمانی؛ بهرام ناصرنژاد


پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 34-43

مصطفی عرب جعفری؛ نرگس فلاح؛ میترا دادور؛ بهرام ناصرنژاد