نویسنده = حبیبه مسکینی
مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 11-18

جمشید درایت؛ علی الماسی؛ کیومرث شرفی؛ حبیبه مسکینی


میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-79

علی الماسی؛ منصور رضایی؛ حبیبه مسکینی


ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب‌شهر کرمانشاه

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 16-21

علی الماسی؛ محمد سلطانیان؛ فیض‌ا... منصوری؛ محمدتقی عیوضی؛ پرویز مهاجری؛ حبیبه مسکینی