نویسنده = حمیدرضا ارومیه
بررسی آلودگی ناشی از پسابهای حاوی فلزات سنگین واحدها و کارگاههای آبکاری استان اصفهان

دوره 16، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 69-76

عباس فرازمند؛ حمیدرضا ارومیه؛ حمیدرضا تشیعی


تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین به روش احیاء باکتریایی سولفات

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 16-23

10.22093/wwj.2001.175891

عباس فرازمند؛ محدعلی کاظمی؛ علی قیصری؛ حمیدرضا ارومیه


ارزیابی عملکرد برکه های بی هوازی

دوره 10، شماره 3، آذر 1378، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1999.174883

علی قیصری؛ محمد علی کاظمی؛ حمیدرضا ارومیه