نویسنده = عباس فرازمند
بررسی آلودگی ناشی از پسابهای حاوی فلزات سنگین واحدها و کارگاههای آبکاری استان اصفهان

دوره 16، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 69-76

عباس فرازمند؛ حمیدرضا ارومیه؛ حمیدرضا تشیعی


تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب در یک شرکت شیر پاستوریزه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 60-65

10.22093/wwj.2003.176413

علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ عباس فرازمند


تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین به روش احیاء باکتریایی سولفات

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 16-23

10.22093/wwj.2001.175891

عباس فرازمند؛ محدعلی کاظمی؛ علی قیصری؛ حمیدرضا ارومیه