نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیرزمینی تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 82-93]
 • آبهای آلوده حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 34-42]
 • آبهای زیرزمینی طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • آبهای زیرزمینی مدل‌سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی‌های توسعه پایدار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 28-39]
 • آزمایش ناپیوسته سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 54-62]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • آلودگی طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • آلودگی آب بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 12-21]
 • آنالیزحساسیت آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 88-100]

ا

 • ابعاد مخازن تعیین ابعاد بهینه مخازن ذخیره آب با استفاده از مدل دینامیکی در سیستم‌های آبرسانی شهری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 129-134]
 • اتریفیکاسیون تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین‌های تبادل یونی ضعیف [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 2-11]
 • احیای بیولوژیکی طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • ارزیابی طرحهای توسعه آبی ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • ارومیه آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 88-100]
 • ایزوترم جذب جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 112-119]
 • اسید رد 206 حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانوفوتوکاتالیست Bentonite/ ZnFe2O4 در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 128-136]
 • اسمز معکوس بررسی کارایی فرایند اسمز معکوس در حذف فلوراید از آب آشامیدنی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 137-142]
 • اعتمادپذیری ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • اکسیداسیون مرطوب تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 110-116]
 • اکسید تیتانیم آناتاز کاهش آلاینده‌های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضورکاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسیدآلومینیوم [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-70]
 • الکترود آلومینیوم حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]
 • الکترود آلومینیوم بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 40-48]
 • الکترودهای آهن و آلومینیوم بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 62-69]
 • الکتروشیمیایی امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به‌صورت دوقطبی آلومینیوم-آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 123-128]
 • الکتروکواگولاسیون حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]
 • الکتروکواگولاسیون بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 62-69]
 • الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 62-69]
 • الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • الگوریتم مبتنی بر هوش جمعی مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 112-124]
 • الگوریتم‌های بهینه‌یابی کالیبراسیون مدل‌های شبکه توزیع آب شهری بااستفاده ازروش بهینه‌یابی کلونی مورچه‌ها [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • امولسیون نفتی بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-81]
 • انرژی تعیین ابعاد بهینه مخازن ذخیره آب با استفاده از مدل دینامیکی در سیستم‌های آبرسانی شهری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 129-134]
 • انعقاد الکتریکی تصفیه شیرابه کهنه با روش انعقاد الکتریکی )مطالعه موردی: شیرابه زمین دفن کهریزک تهران) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 112-121]
 • انعقاد الکتریکی بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 40-48]

ب

 • بارگذاری شارژ تصفیه شیرابه کهنه با روش انعقاد الکتریکی )مطالعه موردی: شیرابه زمین دفن کهریزک تهران) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 112-121]
 • باسیلوس مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 103-109]
 • باکتری بومی حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 66-73]
 • باکتری‌های رشته‌ای عوامل مؤثر بر افزایش باکتری‌های رشته‌ای و تأثیر آن در گرفتگی غشای MBR [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • برآورد خطر سیل پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 101-111]
 • برکه تثبیت مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 11-18]
 • برکه تثبیت فاضلاب بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • برکه‌های تثبیت فاضلاب عملکرد برکه‌های تثبیت و لاگون‌های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم‌های شاخص فاضلاب [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 53-61]
 • برگشت پذیری ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • برنج جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج، مطالعه موردی: مزارع شهرک صنعتی آمل [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • بنتونیت سدیم‌دار حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم‌دار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-128]
 • بنزن بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 12-21]
 • بهینه‌یابی چندهدفه طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • بهینه‌سازی مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 112-124]
 • بهینه‌سازی طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-44]
 • بیوفیلم استفاده از بیوراکتور بافل‌دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]

پ

 • پراکسید هیدروژن تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 110-116]
 • پساب مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 103-109]
 • پساب جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 122-127]
 • پساب تصفیه شده بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-81]
 • پساب خروجی بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 74-79]
 • پسماندهای چای اصلاح شده جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 112-119]
 • پیش‌بینی مکانی- زمانی پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-100]
 • پلی آکریلیک بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 40-48]
 • پهنه‌بندی تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 82-93]
 • پهنه‌بندی خطر سیل پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 101-111]
 • پویایی سیستم ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • پویایی سیستم‌ها مدل‌سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی‌های توسعه پایدار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 28-39]
 • پوسته بادام مقایسه جاذبهای کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 71-79]
 • پوسته پسته سخت حذف نیکل از محیط آبی با استفاده از پوسته پسته سخت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 80-87]
 • پوسته فندق مقایسه جاذبهای کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 71-79]

ت

 • تابشUV تجزیه فتوکاتالیستی الکیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 2-9]
 • تبخیر روزانه آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 88-100]
 • تبریز آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 88-100]
 • تجزیه زیستی حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 66-73]
 • تجزیه فتوکاتالیستی تجزیه فتوکاتالیستی الکیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 2-9]
 • تجمع زیستی جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج، مطالعه موردی: مزارع شهرک صنعتی آمل [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • تخصیص آب شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه‌ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 70-79]
 • تخم انگل مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 11-18]
 • ترمودینامیک تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین‌های تبادل یونی ضعیف [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 2-11]
 • تصفیه حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 38-44]
 • تصفیه آب بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 62-69]
 • تصفیه آب بررسی کارایی فرایند اسمز معکوس در حذف فلوراید از آب آشامیدنی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 137-142]
 • تصفیه پساب‌های فنلی مدل‌سازی تصفیه الکتروشیمیایی فنل و پیش‌بینی میزان مصرف انرژی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 49-58]
 • تصفیه‌خانه فاضلاب بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 74-79]
 • تصفیه¬خانه فاضلاب شمال اصفهان بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 74-79]
 • تصفیه فاضلاب بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • تغییر جرم حذف نیکل از محیط آبی با استفاده از پوسته پسته سخت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 80-87]
 • تغییرنگار پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-100]
 • توبیفکس بررسی پتانسیل کرم‌های توبیفکس در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 59-65]
 • توسعه پایدار مدل‌سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی‌های توسعه پایدار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 28-39]
 • تولوئن بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 12-21]

ج

 • جارتست مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک (LT25) به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب شماره یک جلالیه) [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-37]
 • جداسازی بیولوژیک مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 103-109]
 • جذب حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 38-44]
 • جذب حذف نیکل از محیط آبی با استفاده از پوسته پسته سخت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 80-87]
 • جذب مقایسه جاذبهای کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 71-79]
 • جذب زیستی مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 103-109]
 • جذب زیستی جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 122-127]
 • جذب سطحی سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • جذب سطحی تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین‌های تبادل یونی ضعیف [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 2-11]
 • جریان لخته‌ای بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 96-102]
 • جریان‌های گذرای دوفازی بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 96-102]
 • جیوه جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج، مطالعه موردی: مزارع شهرک صنعتی آمل [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]

ح

 • حذف COD استفاده از بیوراکتور بافل‌دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • حذف COD عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 80-87]
 • حذف رنگ بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 40-48]
 • حذف رنگزا تعیین میزان بهینه پارامترهای مؤثر در حذف رنگزاهای راکتیو توسط واکنش‌های فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر بتن [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 45-53]
 • حذف لیستریا مونوسیتوژنز بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 74-79]
 • حذف مس جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 112-119]
 • حذف نیترات حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 34-42]
 • حوضه رودخانه شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه‌ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 70-79]

خ

 • خاصیت ضد باکتریایی بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • خاک جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج، مطالعه موردی: مزارع شهرک صنعتی آمل [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • خاک اره مقایسه جاذبهای کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 71-79]
 • خاک آلوده حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 66-73]
 • خشکسالی پیش‌بینی خشکسالی با نمایه SPI به‌روش مدل‌سازی ANFIS بر مبنای خوشه‌بندی C-mean فازی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 90-102]

د

 • دیاتومه اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]
 • داده‌های مکانی- زمانی پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-100]
 • دانسیته جریان تصفیه شیرابه کهنه با روش انعقاد الکتریکی )مطالعه موردی: شیرابه زمین دفن کهریزک تهران) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 112-121]
 • دانسیته جریان حدی مدل‌سازی تصفیه الکتروشیمیایی فنل و پیش‌بینی میزان مصرف انرژی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 49-58]
 • دشت مشهد مدل‌سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی‌های توسعه پایدار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 28-39]
 • دینامیکی تعیین ابعاد بهینه مخازن ذخیره آب با استفاده از مدل دینامیکی در سیستم‌های آبرسانی شهری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 129-134]

ر

 • راکتور لجن فعال استفاده از بیوراکتور بافل‌دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • راکتور لجن فعال بافل‌دار هیبریدی استفاده از بیوراکتور بافل‌دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • ریزاندام‌های شاخص و گرفتگی غشا عوامل مؤثر بر افزایش باکتری‌های رشته‌ای و تأثیر آن در گرفتگی غشای MBR [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • رس پیلاردشده (PILC) حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم‌دار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-128]
 • رشد چسبیده عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 80-87]
 • رنگ حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]
 • روی بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • رواناب مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 112-124]
 • رودخانه طالقان مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 112-124]
 • رویکرد ارزیابی فازی تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 82-93]

ز

 • زاینده‌رود بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-111]
 • زبری نسبی لوله تخمین ضریب اصطکاک در لوله‌ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 117-122]
 • زیرحوضه دره رود ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • زئولیت حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانوفوتوکاتالیست Bentonite/ ZnFe2O4 در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 128-136]

س

 • سد کرج اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]
 • سرب سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • سیستم استنتاج فازی مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 112-124]
 • سیستم الکترودی دو قطبی امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به‌صورت دوقطبی آلومینیوم-آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 123-128]
 • سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی تخمین ضریب اصطکاک در لوله‌ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 117-122]
 • سیستم‌های آب تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم‌های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 2-14]
 • سیستم‌های طبیعی مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 11-18]
 • سطح آب‌ زیر‌زمینی پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-100]
 • سویه‌های قارچی جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 122-127]

ش

 • شاخص کیفی آب تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 82-93]
 • شاخصهای عملکردی ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 22-32]
 • شبکه توزیع آب کالیبراسیون مدل‌های شبکه توزیع آب شهری بااستفاده ازروش بهینه‌یابی کلونی مورچه‌ها [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • شبکه توزیع آب طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-44]
 • شبکه‌های عصبی- فازی تطبیقی پیش‌بینی خشکسالی با نمایه SPI به‌روش مدل‌سازی ANFIS بر مبنای خوشه‌بندی C-mean فازی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 90-102]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور برآورد مقدار تبخیر روزانه [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 88-100]
 • شبیه‌سازی- بهینه‌سازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه‌ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 70-79]
 • شیرابه تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 110-116]
 • شیرابه تصفیه شیرابه کهنه با روش انعقاد الکتریکی )مطالعه موردی: شیرابه زمین دفن کهریزک تهران) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 112-121]
 • شیره دانه مورینگا اولیفرا مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک (LT25) به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب شماره یک جلالیه) [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-37]

ص

 • صنایع ذوب فلز حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 66-73]

ض

 • ضرایب سینتیکی عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 80-87]
 • ضریب اصطکاک تخمین ضریب اصطکاک در لوله‌ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 117-122]
 • ضریب انتقال جذب جیوه از خاک آلوده توسط بوته برنج، مطالعه موردی: مزارع شهرک صنعتی آمل [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]

ط

 • طرح آزمایش تاگوچی حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانوفوتوکاتالیست Bentonite/ ZnFe2O4 در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 128-136]

ع

 • عدد رینولدز تخمین ضریب اصطکاک در لوله‌ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 117-122]
 • عدم حتمیت طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-44]

غ

 • غشاء بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • غلظت اکسیژن محلول عوامل مؤثر بر افزایش باکتری‌های رشته‌ای و تأثیر آن در گرفتگی غشای MBR [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]

ف

 • فاضلاب بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • فاضلاب آبکاری ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 2-10]
 • فیتوپلانکتون اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]
 • فتوراکتور کاهش آلاینده‌های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضورکاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسیدآلومینیوم [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-70]
 • فرایند فتوکاتالیستی تعیین میزان بهینه پارامترهای مؤثر در حذف رنگزاهای راکتیو توسط واکنش‌های فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر بتن [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 45-53]
 • فرایند فنتون ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 2-10]
 • فرایندهای غشایی بررسی کارایی فرایند اسمز معکوس در حذف فلوراید از آب آشامیدنی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 137-142]
 • فسفر تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین‌های تبادل یونی ضعیف [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 2-11]
 • فشار گذرا بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 96-102]
 • فضای حالت تعیین ابعاد بهینه مخازن ذخیره آب با استفاده از مدل دینامیکی در سیستم‌های آبرسانی شهری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 129-134]
 • فعالیت ضد باکتریایی مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتی E-265 بر تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتریایی به‌روش میکروتیترپلیت [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • فعالیت ضد بیوفیلم مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتی E-265 بر تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتریایی به‌روش میکروتیترپلیت [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • فلزات سنگین حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 38-44]
 • فلز سنگین ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 2-10]
 • فلورایدزدایی بررسی کارایی فرایند اسمز معکوس در حذف فلوراید از آب آشامیدنی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 137-142]
 • فنل بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • فنل حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]
 • فنل حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 66-73]

ک

 • کادمیم سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 54-62]
 • کادمیم جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 122-127]
 • کادمیم تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 80-89]
 • کادمیم حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم‌دار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-128]
 • کاربری اراضی بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-111]
 • کارخانه سرب و روی جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 122-127]
 • کارخانه کمپوست تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 110-116]
 • کالیبراسیون فشارهای گره‌ای کالیبراسیون مدل‌های شبکه توزیع آب شهری بااستفاده ازروش بهینه‌یابی کلونی مورچه‌ها [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • کیتوسان سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • کدورت فصلی بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 62-69]
 • کربن فعال مقایسه جاذبهای کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام در حذف نیکل از محیط آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 71-79]
 • کریجینگ پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-100]
 • کرمانشاه بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • کروم ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 2-10]
 • کروم (VI) امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به‌صورت دوقطبی آلومینیوم-آلومینیوم [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 123-128]
 • کیست تک یاخته مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 11-18]
 • کیفیت آب اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]
 • کلیفرم‌های گوارشی عملکرد برکه‌های تثبیت و لاگون‌های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم‌های شاخص فاضلاب [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 53-61]
 • کل کلیفرم‌ها عملکرد برکه‌های تثبیت و لاگون‌های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم‌های شاخص فاضلاب [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 53-61]
 • کمپوست زباله شهری تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 80-89]
 • کمک منعقدکننده مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک (LT25) به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب شماره یک جلالیه) [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-37]

گ

 • گاوزبان تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 80-89]
 • گل قرمز تعدیل شده (MRM) حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم‌دار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-128]
 • گندزدایی بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • گندزدایی عملکرد برکه‌های تثبیت و لاگون‌های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم‌های شاخص فاضلاب [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 53-61]

ل

 • لاگون‌های هوادهی عملکرد برکه‌های تثبیت و لاگون‌های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم‌های شاخص فاضلاب [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 53-61]
 • لایه‌بندی حرارتی اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]
 • لجن بررسی پتانسیل کرم‌های توبیفکس در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 59-65]
 • لجن فاضلاب بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 74-79]
 • لجن فاضلاب تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 80-89]
 • لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل) [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 80-87]
 • لیقوان چای پیش‌بینی خشکسالی با نمایه SPI به‌روش مدل‌سازی ANFIS بر مبنای خوشه‌بندی C-mean فازی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 90-102]
 • لیکور سیاه حذف فنل و رنگ از لیکور سیاه فرایند خمیر کاغذ سازی به‌روش الکتروکواگولاسیون [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]

م

 • مایکو باکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شناسایی گونه‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز جدا شده از منابع مختلف نمونه‌های آب اصفهان بر اساس ویژگی‌های فنوتیپیک [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 88-95]
 • مجتمع نفتی بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-81]
 • مجرا مستطیلی بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 96-102]
 • محافظه‌کاری طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-44]
 • محلول آبی سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 54-62]
 • محلول آبی جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 112-119]
 • محلولهای آبی سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • مدیریت رودخانه پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 101-111]
 • مدیریت سیلاب‌دشت پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 101-111]
 • مدل حذف نیکل از محیط آبی با استفاده از پوسته پسته سخت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 80-87]
 • مدل HEC-HMS بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-111]
 • مدلسازی تعیین ابعاد بهینه مخازن ذخیره آب با استفاده از مدل دینامیکی در سیستم‌های آبرسانی شهری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 129-134]
 • مدل‌سازی آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته‌ای آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 96-102]
 • مدل‌سازی ریاضی مدل‌سازی تصفیه الکتروشیمیایی فنل و پیش‌بینی میزان مصرف انرژی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 49-58]
 • مدل‌سازی یکپارچه سیستم‌های منابع آب مدل‌سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی‌های توسعه پایدار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 28-39]
 • مس بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • مصرف ویژه انرژی مدل‌سازی تصفیه الکتروشیمیایی فنل و پیش‌بینی میزان مصرف انرژی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 49-58]
 • معادله انرژی جریان پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 101-111]
 • معادله کلبروک تخمین ضریب اصطکاک در لوله‌ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 117-122]
 • معیارهای کارایی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بهینه منابع آب حوضه‌ای با احتساب معیارهای کارایی عملکرد و عدالت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 70-79]
 • میکروتیترپلیت مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتی E-265 بر تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتریایی به‌روش میکروتیترپلیت [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم‌دار [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-128]
 • مگنافلاک LT25 مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک (LT25) به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب شماره یک جلالیه) [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-37]
 • منابع آبهای سطحی بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-81]

ن

 • نانو ذرات سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • نانو ذرات TiO2 تعیین میزان بهینه پارامترهای مؤثر در حذف رنگزاهای راکتیو توسط واکنش‌های فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر بتن [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 45-53]
 • نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تجزیه فتوکاتالیستی الکیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 2-9]
 • نانو ذرات مگنتیت سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 54-62]
 • نانو ذرات مگنتیت جذب مس از محلولهای آبی با پسماند چای اصلاح شده با نانو ذرات مگنتیت [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 112-119]
 • نانوذرات نی حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 34-42]
 • نانوذرات نقره مقایسه تأثیر محلول کلوییدی نانونقره و بیوساید صنعتی E-265 بر تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتریایی به‌روش میکروتیترپلیت [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • نانو ذرات نقره بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • نانو فیلتراسیون بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • نانو فوتوکاتالیست حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانوفوتوکاتالیست Bentonite/ ZnFe2O4 در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 128-136]
 • نانو کامپوزیت بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • نانو لوله‌های کربنی حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 38-44]
 • نانو لوله‌های کربنی بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 12-21]
 • نیزار مصنوعی مقایسه کارایی سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 11-18]
 • نشت کالیبراسیون مدل‌های شبکه توزیع آب شهری بااستفاده ازروش بهینه‌یابی کلونی مورچه‌ها [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • نفت بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • نقره کپسوله شده بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • نیکل بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 125-131]
 • نیکل حذف نیکل از محیط‌های آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 38-44]
 • نیکل حذف نیکل از محیط آبی با استفاده از پوسته پسته سخت [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 80-87]
 • نیکل مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 103-109]
 • نیکل تأثیر دوره‌های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 80-89]
 • نمایه SPI پیش‌بینی خشکسالی با نمایه SPI به‌روش مدل‌سازی ANFIS بر مبنای خوشه‌بندی C-mean فازی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 90-102]
 • نمونه‌های آب اصفهان شناسایی گونه‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز جدا شده از منابع مختلف نمونه‌های آب اصفهان بر اساس ویژگی‌های فنوتیپیک [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 88-95]
 • نور کاتالیزور کاهش آلاینده‌های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضورکاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسیدآلومینیوم [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-70]

و

 • واحد چربی‌گیری بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-81]
 • ویژگی های فنوتیپیک شناسایی گونه‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز جدا شده از منابع مختلف نمونه‌های آب اصفهان بر اساس ویژگی‌های فنوتیپیک [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 88-95]

ه

 • هیدروگراف سیل بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-111]
 • هیدرولیز مرطوب کاهش آلاینده‌های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضورکاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسیدآلومینیوم [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-70]