نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 60-68]
 • آب اکسیژنه بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روش UV/H2O2 ,UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2 /Fe(III) [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 34-42]
 • آبراهه مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 2-14]
 • آبزی بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • آب شرب بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]
 • آبهای آلوده بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روش UV/H2O2 ,UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2 /Fe(III) [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 34-42]
 • آلودگی نفتی خلیج فارس بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آبهای خلیج فارس [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 12-19]
 • آلودگیهای میکروبی روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 60-68]
 • آلومینیم، پساب بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 9-15]
 • آنالیز فاکتور ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه‌ها با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 60-69]
 • آنالیز مؤلفه‌های اصلی ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه‌ها با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 60-69]

ا

 • اختلاط بستر تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-82]
 • ارزش کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 64-70]
 • ارزیابی شبکه پایش کیفی ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه‌ها با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 60-69]
 • استانداردهای خوردگی USEPA بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 16-24]
 • استفاده مجدد، پساب، آبیاری، فضای سبز امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه بیمارستان آتیه سازان همدان برای آبیاری فضای سبز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 83-87]
 • اشموتسدک تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-82]
 • افت هد تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-82]
 • اکسیداسیون پیشرفته روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 60-68]
 • الکترودهای آلومینیومی بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم ((Cr+6 از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 28-34]
 • الکتروشیمیایی بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 9-15]
 • الکتروکواگولاسیون بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم ((Cr+6 از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 28-34]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ‌دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ریاضی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 35-48]
 • الگوی مصرف بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]
 • ال‌نینو بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]
 • امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 64-70]
 • انتخابگر سه مرحله‌ای اناکسیک بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 35-45]
 • انسو بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]
 • انعقاد مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 24-33]
 • اهواز بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 16-24]
 • اولتراسونیک بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]
 • ایران بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]

ب

 • بار آلی شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیدة مستغرق هوازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 2-8]
 • بار گذاری آلی امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 77-85]
 • بار لجن بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 35-45]
 • بار لخته‌ای بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 35-45]
 • باکتری تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 53-59]
 • باکتری‌های اکسید کننده آمونیاک تأثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک‌سازی کارخانه‌ ذوب آهن اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 43-52]
 • باکتری‌های هالوتولرانت جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 81-87]
 • باکتری‌های هالوفیل جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 81-87]
 • برکه تثبیت بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • بهره‌برداری از مخزن ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • بهره‌برداری تلفیقی مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 2-14]
 • بهینه‌سازی کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 64-70]
 • بهینه‌سازی ریاضی طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ‌دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ریاضی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 35-48]

پ

 • پارامترهای کیفی بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 39-49]
 • پدیده‌های اقلیمی بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]
 • پراکسید هیدروژن بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]
 • پرتوهای الکترونی روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 60-68]
 • پساب بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 39-49]
 • پساب روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون‌های پر انرژی برای گندزدایی آب و پساب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 60-68]
 • پساب ثانویه بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]
 • پساب صنعتی تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 53-59]
 • پساب فیلترها بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 24-30]
 • پساب کک سازی تأثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک‌سازی کارخانه‌ ذوب آهن اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 43-52]
 • پلی آلومینیم کلراید مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 24-33]
 • پلی‌آلومینیوم کلراید ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخصهای بهره‌برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 20-27]
 • پمپ طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ‌دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ریاضی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 35-48]
 • پویایی سیستم تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 70-80]
 • پیش‌بینی شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-65]
 • پیش‌بینی جریان ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • پیش تصفیه امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 13-23]

ت

 • تأثیر بازدارندگی فنل تأثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک‌سازی کارخانه‌ ذوب آهن اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 43-52]
 • تحلیل ممیزی بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]
 • ترکیب یونی بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 15-23]
 • تصفیه فاضلاب بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 9-15]
 • تصفیه هوازی شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیدة مستغرق هوازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 2-8]
 • تعرفه بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]
 • توسعه منابع آب تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 70-80]

ج

 • جدایی ستون آب طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ‌دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ریاضی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 35-48]
 • جنوب غرب ایران بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]

ح

 • حجیم شدن لجن بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 35-45]
 • حذف COD امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 77-85]
 • حذف آمونیاک تأثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک‌سازی کارخانه‌ ذوب آهن اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 43-52]
 • حذف بیولوژیکی بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آبهای خلیج فارس [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 12-19]
 • حذف فسفات بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • حذف کروم بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم ((Cr+6 از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 28-34]
 • حذف نیترات بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • حشرات بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • حل عددی مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 2-14]
 • حوضه رودخانه تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 70-80]

د

 • دریاچه بختگان جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 81-87]
 • دریای خزر بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]
 • دریسنیده پلی مورفا بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]

ذ

 • ذرات معلق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]

ر

 • راکتور بافل‌دار بی هوازی (ABR) امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 77-85]
 • راکتورهای MBBR و RBCp بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آبهای خلیج فارس [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 12-19]
 • رسوبات ساحلی بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]
 • رشد چسبیده هوازی مستغرق شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیدة مستغرق هوازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 2-8]
 • رضایت مصرف‌کننده ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 2-11]
 • رگرسیون خطی ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • رودخانه کارون امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 13-23]
 • رودخانه کارون ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه‌ها با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی و آنالیز فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 60-69]
 • روش جزء به جزء با کف طراحی طول گردنه جهت جداسازی یون مس (II) از آب به روش جزء به جزء با کف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 71-75]

ز

 • زاینده‌رود شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-65]

س

 • سازگاری تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 53-59]
 • سفره آب زیرزمینی مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 2-14]
 • سیاست بهره‌برداری استاندارد ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • سیاست‌های بهره برداری تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 70-80]
 • سیستم استنباط فازی ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • سیستم شناورسازی با هوای محلول بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 24-30]
 • سیلاب حداکثر سالانه بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]

ش

 • شاخص نوسانات جنوبی ساخت مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه و بهره‌برداری از مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از سیستم استنباط فازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 25-34]
 • شبکه توزیع آب آشامیدنی بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 16-24]
 • شبکه عصبی مصنوعی شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-65]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-65]
 • شرکت آب و فاضلاب شهری بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]
 • شست‌وشوی معکوس بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 24-30]
 • شناورسازی با هوای محلول امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 13-23]

ص

 • صرفه‌جویی آب ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 2-11]
 • صنعت پتروشیمی بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 39-49]

ض

 • ضربه قوچ طراحی بهینه سیستم انتقال پمپ‌دار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ریاضی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 35-48]

ط

 • طراحی طول گردنه طراحی طول گردنه جهت جداسازی یون مس (II) از آب به روش جزء به جزء با کف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 71-75]

ع

 • عملکرد جو اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن تصفیه‌خانه شهر اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-63]
 • عناصر پر مصرف اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن تصفیه‌خانه شهر اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-63]
 • عناصر سنگین اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن تصفیه‌خانه شهر اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-63]

ف

 • فاضلاب بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • فاضلاب شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیدة مستغرق هوازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 2-8]
 • فاضلاب شهری بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • فاضلاب نشاسته سازی امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 77-85]
 • فرآیند فتوفنتون بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روش UV/H2O2 ,UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2 /Fe(III) [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 34-42]
 • فرآیندهای اکسایش پیشرفته بررسی حذف مواد رنگی آلی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سه روش UV/H2O2 ,UV/H2O2/Fe(II), UV/H2O2 /Fe(III) [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 34-42]
 • فشار بهره برداری بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 15-23]
 • فلزات سنگین بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]
 • فلزات سنگین بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 16-24]
 • فلزات سنگین طراحی طول گردنه جهت جداسازی یون مس (II) از آب به روش جزء به جزء با کف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 71-75]
 • فون بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • فیلتراسیون مستقیم ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخصهای بهره‌برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 20-27]
 • فیلتر ماسه ای کند تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-82]

ق

 • قابلیت ته‌نشینی کنترل بالکینگ غیر رشته‌ای در فرآیند لجن فعال کارخانه نوشابه‌سازی در مقیاس پایلوت [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 46-52]
 • قطعات کاهنده مصرف ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 2-11]
 • قیمت‌گذاری بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]

ک

 • کارخانه‌های نوشابه‌سازی کنترل بالکینگ غیر رشته‌ای در فرآیند لجن فعال کارخانه نوشابه‌سازی در مقیاس پایلوت [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 46-52]
 • کاشان بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 88-91]
 • کدورت مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 24-33]
 • کدورت تأثیر اختلاط لایه فوقانی بستر فیلترهای ماسه‌ای کُند بر عملکرد آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-82]
 • کدورت آب ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخصهای بهره‌برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 20-27]
 • کلرور فریک ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخصهای بهره‌برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 20-27]
 • کلیفرم‌های کل جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 81-87]
 • کلیفرم‌های مدفوعی جداسازی میکروارگانیسم‌های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی‌-شیمیایی بر فراوانی آنها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 81-87]
 • کیفیت آب مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 2-14]
 • کیفیت آب شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از پارامترهای کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-65]

ل

 • لجن فاضلاب اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن تصفیه‌خانه شهر اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-63]
 • لجن فعال امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه بیمارستان آتیه سازان همدان برای آبیاری فضای سبز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 83-87]
 • لجن فعال کنترل بالکینگ غیر رشته‌ای در فرآیند لجن فعال کارخانه نوشابه‌سازی در مقیاس پایلوت [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 46-52]
 • لخته‌سازی مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 24-33]
 • لوفا شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیدة مستغرق هوازی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 2-8]

م

 • محیط زیست دریایی بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 2-12]
 • محیط‌های آبی بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم ((Cr+6 از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 28-34]
 • مدل‌سازی تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 70-80]
 • مدیریت بهبود کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 64-70]
 • مدیریت تقاضا ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 2-11]
 • مدیریت محیط زیست بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 39-49]
 • مصرف آب خانگی ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده ازح قطعات کاهنده مصرف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 2-11]
 • مقاومت میکروبی به فلز سنگین تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 53-59]
 • مهندسی ارزش کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 64-70]
 • مواد آلی امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 13-23]
 • مواد آلی بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیـه پساب ثانویه [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]
 • مواد معلق امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 13-23]
 • مورینگا اولیفرا مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 24-33]
 • میکرو ارگانیسم‌های رشته‌ای بررسی تأثیر انتخابگرهای سه مرحله‌ای اناکسیک بر کاهش پدیده حجیم شدن لجن [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 35-45]

ن

 • نانوفیلتراسیون بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 15-23]
 • نوسان جنوبی بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 66-78]
 • نیترات بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 15-23]
 • نیتریفیکاسیون تأثیر بازدارندگی فنل در حذف آمونیاک با فرآیند نیتریفیکاسیون از پساب آلوده به فنل و آمونیاک بالای بخش کک‌سازی کارخانه‌ ذوب آهن اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 43-52]
 • نیشابور بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 50-59]

و

 • واحد الفین بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 39-49]

ه

 • هوادهی گسترده امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه بیمارستان آتیه سازان همدان برای آبیاری فضای سبز [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 83-87]
 • هیدروکربورهای حلقوی بررسی کارآیی روش احیای زیستی در حذف آلودگی هیدروکربورهای حلقوی (PAHs) از آبهای خلیج فارس [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 12-19]

ی

 • یون مس طراحی طول گردنه جهت جداسازی یون مس (II) از آب به روش جزء به جزء با کف [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 71-75]