نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروموناس اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری‌های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 8-13]
 • آب آشامیدنی ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 22-28]
 • آب زیرزمینی طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-54]
 • آب زیرزمینی بررسی تأثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 77-88]
 • آب سطحی طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-54]
 • آبهای سطحی بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 2-9]
 • آبیاری کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده‌رود (اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 19-31]
 • آرسنیک ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 22-28]
 • آسیب‌پذیری آبخوان پتانسیل‌ یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشتهای زویرچری و خِرّان با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-51]
 • آلودگی بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • آلودگی آب استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 62-69]
 • آلودگی آب اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری‌های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 8-13]
 • آلودگی خاک بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 44-53]
 • آنابنا کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-46]
 • آهن عنصری ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 15-21]

ا

 • احیای نیترات ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 15-21]
 • ارتعاشات نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 10-18]
 • ارزیابی پتانسیل فرسایش پذیری توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش‌پذیری حوضه‌ها بر مبنای روش PSIAC [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 59-71]
 • ازناسیون افزایش تجزیه‌پذیری بیولوژیکی محلولهای مائی متیل ترشیری- بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 54-61]
 • اسپیروژیر کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-46]
 • استفاده تلفیقی مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 47-58]
 • اسمز معکوس ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 22-28]
 • اسیدکراکینگ کاربرد عملیات اسیدکراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 30-36]
 • اسیلاتوریا کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-46]
 • اشعه UV بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرآیند UV / TiO2 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 32-37]
 • اکسیداسیون پیشرفته افزایش تجزیه‌پذیری بیولوژیکی محلولهای مائی متیل ترشیری- بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 54-61]
 • اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2 [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-83]
 • الکتروپمپ نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 10-18]
 • الگوریتم جامعه مورچه‌ها مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 2-11]
 • الگوریتم ردیابی جریان استفاده از مدل‌های ریاضی و GIS در تعیین سیمای طرحهای کنترل سیل [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 84-89]
 • الگوریتم ژنتیک مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه‌ کرخه [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 55-64]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه‌گیر و قطر لوله‌ها در یک خط انتقال [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • الگوی پرایزمن مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 52-62]
 • انعقاد استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 2-7]
 • انعقاد الکتریکی تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 22-29]
 • ایستگاه پایش مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 2-11]

ب

 • باکتری اشریشیاکلی بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • برکه باطله بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 44-53]
 • بهره‌برداری از مخزن مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 47-58]
 • بهره‌برداری تلفیقی طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-54]
 • بهینه سازی مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 2-11]
 • بهینه سازی بهینه‌سازی فرآیندی لاگون‌های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 70-77]
 • بهینه‌سازی قطر بهینه‌یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه‌گیر و قطر لوله‌ها در یک خط انتقال [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • بهینه‌یابی تکاملی بهینه‌یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه‌گیر و قطر لوله‌ها در یک خط انتقال [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • بوشهر بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]

پ

 • پراکنش مکانی خشکسالی گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 72-75]
 • پساب روغن زیتون کاربرد عملیات اسیدکراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 30-36]
 • پل ارزیابی کارآیی بسته‌های نرم‌افزاری مختلف در شبیه‌سازی جریان در زیر پلها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • پویایی سیستم مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 47-58]
 • پیش ازن‌زنی بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 2-9]
 • پیش‌اکسیداسیون بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 2-9]

ت

 • تابش فرابنفش بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2 [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-83]
 • تجزیه پذیری بیولوژیکی افزایش تجزیه‌پذیری بیولوژیکی محلولهای مائی متیل ترشیری- بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 54-61]
 • تحلیل پویایی سیستم مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 12-28]
 • تحلیل خوشه‌ای گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 72-75]
 • ترکیبات فنلیک کاربرد عملیات اسیدکراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 30-36]
 • تری‌هالومتان‌ها بررسی مقایسه‌ای حذف ترکیبات تر‌ی‌هالومتان‌ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 14-21]
 • تشخیص الگوی فازی توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش‌پذیری حوضه‌ها بر مبنای روش PSIAC [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 59-71]
 • تصفیة فاضلاب عملکرد فیلترهای هوادهی شده مستغرق در تصفیة فاضلاب و تولید لجن مازاد بیولوژیکی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 2-14]
 • تصفیه‌ آب ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 15-21]
 • تصفیه آب استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 2-7]
 • تصفیه پساب تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 22-29]
 • تنظیم کدورت استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 2-7]
 • تنوع بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • تولید لجن اضافی عملکرد فیلترهای هوادهی شده مستغرق در تصفیة فاضلاب و تولید لجن مازاد بیولوژیکی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 2-14]

ج

 • جریان ترجیحی بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • جریان در زیر پلها ارزیابی کارآیی بسته‌های نرم‌افزاری مختلف در شبیه‌سازی جریان در زیر پلها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • جریان مختلط مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 52-62]
 • جریان ناماندگار بهینه‌یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه‌گیر و قطر لوله‌ها در یک خط انتقال [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • جلبک‌ کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-46]

ح

 • حذف ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 22-28]
 • حذف نیترات ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 15-21]
 • حل اختلاف مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه‌ کرخه [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 55-64]
 • حوضه‌ دریانچای توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش‌پذیری حوضه‌ها بر مبنای روش PSIAC [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 59-71]
 • حوضه زاینده‌رود مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 47-58]

خ

 • خاک‌ورزی بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 44-53]
 • خشکسالی گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 72-75]

د

 • دشتهای زویرچری و خران پتانسیل‌ یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشتهای زویرچری و خِرّان با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-51]
 • دما بهینه‌سازی فرآیندی لاگون‌های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 70-77]
 • دی اکسید تیتانیوم بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرآیند UV / TiO2 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 32-37]

ر

 • رسوب¬گذاری بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 76-82]
 • رشد مجدد اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری‌های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 8-13]
 • رنگ آزو بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2 [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-83]
 • رودخانه زهره کاربرد نرم‌افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 89-96]
 • رودخانه‌های جزر و مدی کاربرد نرم‌افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 89-96]
 • روش PSIAC توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش‌پذیری حوضه‌ها بر مبنای روش PSIAC [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 59-71]
 • روش افزایش سطح بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 76-82]
 • روش کاهش سطح بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 76-82]
 • روندیابی سیل کاربرد نرم‌افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 89-96]

ز

 • زوال طبیعی بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 44-53]

س

 • ساختمان خاک بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • ستون آکنده زدایش با هوا بررسی مقایسه‌ای حذف ترکیبات تر‌ی‌هالومتان‌ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 14-21]
 • سدزاینده‌رود بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 76-82]
 • سمیت آرسنیک استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 62-69]
 • سیانور بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 44-53]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پتانسیل‌ یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشتهای زویرچری و خِرّان با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-51]
 • سیستم ذخیره سیکلی طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-54]
 • سیمای طرح کنترل سیل استفاده از مدل‌های ریاضی و GIS در تعیین سیمای طرحهای کنترل سیل [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 84-89]

ش

 • شاخص SPI گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 72-75]
 • شبکه توزیع آب اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری‌های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 8-13]
 • شبکه توزیع آب شهری مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 2-11]
 • شبیه‌سازی مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 12-28]
 • شبیه سازی مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 47-58]
 • شبیه‌سازی کیفی مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه‌ کرخه [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 55-64]
 • شکاف مجازی مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 52-62]
 • شکم پایان بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • شوری کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده‌رود (اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 19-31]

ص

 • صنایع نساجی تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 22-29]

ع

 • عیب‌یابی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 10-18]

غ

 • غالبیت بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • غشای میکروفیلتراسیون تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 38-43]

ف

 • فاضلاب نفتی تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 38-43]
 • فاضلابهای شهری بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • فاضلابهای‌ صنعتی کاهش آلودگی پساب صنعتی توسط جلبک‌ سبز(اسپیروژیر) و جلبکهای سبز- آبی (اسیلاتوریا و آنابنا) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-46]
 • فتوکاتالیست بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرآیند UV / TiO2 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 32-37]
 • فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کاربرد عملیات اسیدکراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 30-36]
 • فرآیند فنتون کاربرد عملیات اسیدکراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 30-36]
 • فنل بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرآیند UV / TiO2 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 32-37]
 • فیلترهای بیولوژیکی عملکرد فیلترهای هوادهی شده مستغرق در تصفیة فاضلاب و تولید لجن مازاد بیولوژیکی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 2-14]
 • فیلترهای هوادهی شده مستغرق عملکرد فیلترهای هوادهی شده مستغرق در تصفیة فاضلاب و تولید لجن مازاد بیولوژیکی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 2-14]

ک

 • کاهش COD تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 22-29]
 • کدورت بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 2-9]
 • کمانش بررسی تأثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 77-88]
 • کنترل pH استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 2-7]
 • کود گاوی بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • کود مرغی بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • کیفیت آب مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 2-11]

ل

 • لاگون‌های هوادهی اختیاری بهینه‌سازی فرآیندی لاگون‌های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 70-77]
 • لجن فاضلاب بررسی اثر تیمارهای خاک بر منحنی رخنه باکتری اشریشیاکلی آزاد شده از کودهای آلی مختلف [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 63-74]
 • لجن فعال تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 38-43]
 • لوله جدار بررسی تأثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 77-88]

م

 • ماهی قزل آلا استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 62-69]
 • متیل ترشیری – بوتیل اتر(MTBE) افزایش تجزیه‌پذیری بیولوژیکی محلولهای مائی متیل ترشیری- بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 54-61]
 • مخازن ضربه‌گیر بهینه‌یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه‌گیر و قطر لوله‌ها در یک خط انتقال [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • مخزن سد بررسی رسوب در مخزن سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های تجربی افزایش و کاهش سطح [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 76-82]
 • مدل توده ای طراحی و بهره‌برداری بهینه از سیستم ذخیره سیکلی توده‌ای [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-54]
 • مدل دراستیک پتانسیل‌ یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشتهای زویرچری و خِرّان با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-51]
 • مدل‌سازی جریان ارزیابی کارآیی بسته‌های نرم‌افزاری مختلف در شبیه‌سازی جریان در زیر پلها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • مدل‌سازی هیدرودینامیکی ارزیابی کارآیی بسته‌های نرم‌افزاری مختلف در شبیه‌سازی جریان در زیر پلها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • مدل نش مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه‌ کرخه [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 55-64]
 • مدیریت آب شهری مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 12-28]
 • مدیریت جامع منابع آب مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 12-28]
 • مدیریت کیفی رودخانه مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه‌ کرخه [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 55-64]
 • مشخصه‌های خشکسالی گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 72-75]
 • معادلات سن ونان مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته: مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 52-62]
 • مقیاس حوضه آبریز کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده‌رود (اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 19-31]
 • منطقه بین جزر و مدی بررسی اثر فاضلابهای شهری بر تنوع گونه‌ای و پراکنش شکم پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل شهر بوشهر [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 65-76]
 • منعقدکننده بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 2-9]
 • مواد رنگزای بازیک تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 22-29]
 • مواد هیومیک استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه‌سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 2-7]

ن

 • نانوفیلتراسیون بررسی مقایسه‌ای حذف ترکیبات تر‌ی‌هالومتان‌ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 14-21]
 • نرم‌افزار ارزیابی کارآیی بسته‌های نرم‌افزاری مختلف در شبیه‌سازی جریان در زیر پلها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • نشست بررسی تأثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 77-88]
 • نگهداری و تعمیرات پیشگویانه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 10-18]

و

 • وضعیت‌سنجی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 10-18]

ه

 • هوادهی دوگانه بهینه‌سازی فرآیندی لاگون‌های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 70-77]
 • هیدروژن پراکساید بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2 [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-83]