نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی بررسی تاثیر منعقدکننده نانو در کاهش آلودگی میکربی آب‌های آشامیدنی (مطالعه موردی) [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 90-94]
 • آب زیرزمینی بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 75-83]
 • آب‌های زیرزمینی پالایش آب‌های زیرزمینی آلوده به کادمیم با استفاده از نانوذرات آهن در مقیاس آزمایش‌های پیمانه‌ای و محیط متخلخل [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 2-12]
 • آرسنیک بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده ازGIS [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 87-91]
 • آلاینده‌های مقاوم بررسی کارایی فرایند ازن/ پرسولفات در حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 40-48]
 • آلاینده‌های نفتی بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی‌یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده‌های نفتی از آب [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • آلاینده‌های نفتی گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 38-47]
 • آلودگی آب بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده ازGIS [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 87-91]
 • آلودگی خاک گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 38-47]
 • آلودگی فنلی جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • آلودگی میکربی بررسی تاثیر منعقدکننده نانو در کاهش آلودگی میکربی آب‌های آشامیدنی (مطالعه موردی) [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 90-94]
 • آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین بررسی کارایی فرایند ازن/ پرسولفات در حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 40-48]
 • آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین ارزیابی فرایند اکسیداسیون پیشرفته، فنتون هتروژن با نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شده Fe3O4/MWCNTs برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب‌های صنعتی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 80-89]
 • آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت‌های بالای آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون از پساب‌های دارویی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 15-25]
 • آند آهن بررسی مقایسه‌ای راندمان فرایند الکتروپرسولفات و فرایند الکتروفنتون در حذف فنل از محیط‌های آبی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 38-45]
 • آنیون پرسولفات بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت‌های بالای آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون از پساب‌های دارویی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 15-25]

ا

 • ابزارهای زمین آمار استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 62-74]
 • احتمال شکست محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 48-61]
 • ارتوکلروفنل حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده - دی اکسید تیتانیم [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 14-21]
 • ایزوترم مطالعه جذب سطحی حذف رنگزای مالاخیت سبز با استفاده از گاما آلومینای عامل‌دار شده [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 33-41]
 • استایرن پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767 [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 34-43]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 20-25]
 • استان کرمانشاه مقایسه هزینه- اثربخشی سیستم‌های لجن فعال با سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 44-53]
 • ایستگاه پمپاژ ارائه الگوریتم‌ جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ‌ها در شبکه توزیع آب [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 3-14]
 • اسید بلو 113 اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 2-13]
 • اسیدقرمز14 تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • اشریشیاکلی بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 20-25]
 • اشریشیاکلی پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی‌های بیماری‌زای روده‌ای در نمونه‌های آب ورودی به تصفیه‌خانه‌های شهر تهران [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 17-24]
 • اصلاح سطح تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 12-19]
 • اکسایش و کاهش تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • اکسیداسیون سونوشیمیایی اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 2-13]
 • اکسید گرافن جذب سطحی سولفات بر روی نانوذرات آهن بر بستر اکسید گرافن و کربن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 24-32]
 • الکتروپرسولفات بررسی مقایسه‌ای راندمان فرایند الکتروپرسولفات و فرایند الکتروفنتون در حذف فنل از محیط‌های آبی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 38-45]
 • الکتروفنتون بررسی مقایسه‌ای راندمان فرایند الکتروپرسولفات و فرایند الکتروفنتون در حذف فنل از محیط‌های آبی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 38-45]
 • الکتروفنتون تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای راکتیو با به‌کارگیری الکترود کاتد بر پایه نانولوله‌های کربنی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 46-52]
 • الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 67-80]
 • الگوریتم‌های فراکاوشی تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 67-80]
 • الگوهای فصلی کاربرد روش‌های شبکه عصبی و مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی مصرف آب شرب، مطالعه موردی شهر رشت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 93-98]
 • الگوی هیبرید کاربرد روش‌های شبکه عصبی و مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی مصرف آب شرب، مطالعه موردی شهر رشت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 93-98]
 • انسداد خطوط فاضلاب مشخصه‌یابی فیزیکی و شیمیایی رسوب چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب شهر مشهد و راه‌های جلوگیری از آن [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 69-77]
 • انعقاد پیشرفته کاربرد روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند انعقاد در حذف یون بروماید [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 64-72]
 • اورانیم سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیم از محلول‌های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 36-44]

ب

 • باسیلوس لاتروسپروس جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 59-68]
 • باکتری جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • باکتری‌های کلیفرم پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی‌های بیماری‌زای روده‌ای در نمونه‌های آب ورودی به تصفیه‌خانه‌های شهر تهران [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 17-24]
 • باکتری های گوگردخوار جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های گوگردخوار از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 56-61]
 • بنتونیت جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • بنزامید سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیم از محلول‌های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 36-44]
 • بهره‌برداری ارائه الگوریتم‌ جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ‌ها در شبکه توزیع آب [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 3-14]
 • بهینه‌سازی ارائه الگوریتم‌ جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ‌ها در شبکه توزیع آب [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 3-14]
 • بیوجذب حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 32-37]
 • بیوفیلم مدل‌سازی سینتیکی راکتور بستر متحرک ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با جریان پیوسته در تصفیه فاضلاب مصنوعی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 73-79]
 • بیومس شناسایی و مبارزه با رشد جلبکی در منابع آب با استفاده از نانوذرات اکسید روی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 13-18]

پ

 • پاتوتایپ پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی‌های بیماری‌زای روده‌ای در نمونه‌های آب ورودی به تصفیه‌خانه‌های شهر تهران [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 17-24]
 • پارامترهای کیفی آب زیرزمینی استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 62-74]
 • پالایش گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 38-47]
 • پالایشگاه تهران جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های گوگردخوار از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 56-61]
 • پراکسید هیدروژن اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 2-13]
 • پرتو خورشید کارایی نانوذرات فوتوکاتالیست تثبیت شده بر روی میکروگلوله‌های شیشه‌ای در حذف سیانید با نور خورشید [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 42-49]
 • پرسولفات اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 2-13]
 • پساب جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • پساب سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیم از محلول‌های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 36-44]
 • پساب حذف رنگ‌های راکتیو از پساب‌های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش‌شده با پلی‌وینیل‌الکل [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 84-92]
 • پساب بیمارستانی بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • پساب پالایشگاه نفت کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • پساب شهری جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 59-68]
 • پساب‌های دارویی بررسی کارایی فرایند ازن/ پرسولفات در حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 40-48]
 • پساب‌های سنتتیک بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت‌های بالای آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون از پساب‌های دارویی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 15-25]
 • پیش‌بینی کاربرد روش‌های شبکه عصبی و مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی مصرف آب شرب، مطالعه موردی شهر رشت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 93-98]
 • پلی‌اکریلو نیتریل تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 12-19]
 • پلی آلومینیوم کلراید کاربرد روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند انعقاد در حذف یون بروماید [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 64-72]
 • پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکربی و تولید همزمان انرژی پاک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 26-31]
 • پلی‌وینیل‌الکل حذف رنگ‌های راکتیو از پساب‌های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش‌شده با پلی‌وینیل‌الکل [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 84-92]
 • پهنه بندی بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 75-83]

ت

 • تالاب بین المللی هامون مطالعه آلودگی جیوه در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین‌المللی هامون [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 25-37]
 • تخریب نوری سیانید کارایی نانوذرات فوتوکاتالیست تثبیت شده بر روی میکروگلوله‌های شیشه‌ای در حذف سیانید با نور خورشید [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 42-49]
 • تخصیص بار آلاینده تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 67-80]
 • تصفیه آب مقایسه شبکه‌های عصبی نوع GMDHچند هدفی و شبکه خودباوری بیزین در پیش‌بینی کدورت آب تصفیه شده مطالعه موردی: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • تصفیه آب جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • تصفیه پساب حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکربی و تولید همزمان انرژی پاک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 26-31]
 • تصفیه‌خانه آب پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی‌های بیماری‌زای روده‌ای در نمونه‌های آب ورودی به تصفیه‌خانه‌های شهر تهران [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 17-24]
 • تصفیه زیستی جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • تصفیه فاضلاب تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • تصفیه فتوکاتالیتیکی کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • تغییرات کیفیت آب مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 81-92]
 • تغییرات محیطی مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 61-70]
 • تقاضای آب شهری کاربرد روش‌های شبکه عصبی و مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی مصرف آب شرب، مطالعه موردی شهر رشت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 93-98]
 • تهران پاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی‌های بیماری‌زای روده‌ای در نمونه‌های آب ورودی به تصفیه‌خانه‌های شهر تهران [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 17-24]

ج

 • جذب بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی‌یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده‌های نفتی از آب [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • جذب سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه‌های مونو و دندریمرآمین به‌منظور حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • جذب تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 12-19]
 • جذب حذف رنگ‌های راکتیو از پساب‌های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش‌شده با پلی‌وینیل‌الکل [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 84-92]
 • جذب قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 50-58]
 • جذب زیستی سرب پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریزجانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 45-55]
 • جذب سطحی جذب سطحی سولفات بر روی نانوذرات آهن بر بستر اکسید گرافن و کربن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 24-32]
 • جذب ناپیوسته حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 2-14]
 • جریان الکتریکی بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 20-25]
 • جزیره کیش مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 61-70]
 • جو گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 38-47]
 • جیوه مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]
 • جیوه مطالعه آلودگی جیوه در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین‌المللی هامون [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 25-37]

چ

 • چارچوب SEEA-Water ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 3-16]

ح

 • حداقل غلظت بازدارنده جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 59-68]
 • حذف رنگزا تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • حذف سولفید حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکربی و تولید همزمان انرژی پاک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 26-31]
 • حذف مس سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 2-11]
 • حسابداری آب ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 3-16]
 • حمری مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]
 • حنظل حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 32-37]
 • حوضچه ترسیب اولیه شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 15-23]

خ

 • خاکستر اصلاح شده حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 32-37]
 • خاکستر فرار اصلاح شده حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده - دی اکسید تیتانیم [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 14-21]
 • خویس ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان خویس با به‌کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به‌منظور مدیریت کاربری اراضی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 88-92]

د

 • دراستیک ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان خویس با به‌کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به‌منظور مدیریت کاربری اراضی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 88-92]
 • دشت اردبیل استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 62-74]
 • دشت مشهد ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 3-16]
 • دوپ غیر فلزی دی اکسید تیتانیم کارایی نانوذرات فوتوکاتالیست تثبیت شده بر روی میکروگلوله‌های شیشه‌ای در حذف سیانید با نور خورشید [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 42-49]

ر

 • راکتورهای کرمی کارایی راکتورهای کرمی در کاهش حجم لجن تولیدی در سیستم‌های لجن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 78-86]
 • راندمان حذف حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 32-37]
 • رسوبات مطالعه آلودگی جیوه در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین‌المللی هامون [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 25-37]
 • رسوب چربی و روغن مشخصه‌یابی فیزیکی و شیمیایی رسوب چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب شهر مشهد و راه‌های جلوگیری از آن [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 69-77]
 • رشد جلبکی شناسایی و مبارزه با رشد جلبکی در منابع آب با استفاده از نانوذرات اکسید روی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 13-18]
 • رنگ راکتیو حذف رنگ‌های راکتیو از پساب‌های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش‌شده با پلی‌وینیل‌الکل [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 84-92]
 • رنگزای قرمز حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 32-37]
 • رنگزای مالاخیت سبز مطالعه جذب سطحی حذف رنگزای مالاخیت سبز با استفاده از گاما آلومینای عامل‌دار شده [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 33-41]
 • رودخانه مارون بهبهان مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]
 • رودوکوکوس اریتروپولیس پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767 [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 34-43]
 • روستاهای شهر ریوش بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده ازGIS [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 87-91]
 • روش پاسخ سطح کاربرد روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند انعقاد در حذف یون بروماید [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 64-72]
 • روش خوشه‌بندی استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 62-74]
 • رویکرد مناسبی برای پایش آلودگی‌های غیر نقطه‌ای است. در مطالعه حاضر مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 81-92]

ز

 • زئولیت پالایش آب‌های زیرزمینی آلوده به کادمیم با استفاده از نانوذرات آهن در مقیاس آزمایش‌های پیمانه‌ای و محیط متخلخل [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 2-12]
 • زئولیت Fe-ZSM-5 کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]

س

 • سازگارسازی پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767 [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 34-43]
 • سپیولیت جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • سترون‌سازی پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریزجانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 45-55]
 • سختی موقت بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 93-96]
 • سیستم طبیعی مقایسه هزینه- اثربخشی سیستم‌های لجن فعال با سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 44-53]
 • سیستم لجن فعال مقایسه هزینه- اثربخشی سیستم‌های لجن فعال با سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 44-53]
 • سطح الکترود حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]
 • سیلیس نانو حفره سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه‌های مونو و دندریمرآمین به‌منظور حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • سمیت بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 75-83]
 • سمنان بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 75-83]
 • سنتز الکتروشیمیایی کاتدی سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 2-11]
 • سینتیک مطالعه جذب سطحی حذف رنگزای مالاخیت سبز با استفاده از گاما آلومینای عامل‌دار شده [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 33-41]
 • سینتکس ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان خویس با به‌کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به‌منظور مدیریت کاربری اراضی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 88-92]
 • سینتیک واکنش مدل‌سازی سینتیکی راکتور بستر متحرک ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با جریان پیوسته در تصفیه فاضلاب مصنوعی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 73-79]
 • سورگوم گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 38-47]
 • سولفات جذب سطحی سولفات بر روی نانوذرات آهن بر بستر اکسید گرافن و کربن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 24-32]
 • سولفات آهن III بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 93-96]

ش

 • شبکه بر پایه توابع شعاعی مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • شبکه بیزین محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 48-61]
 • شبکه پرسپترون چندلایه مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • شبکه خودباوری بیزین مقایسه شبکه‌های عصبی نوع GMDHچند هدفی و شبکه خودباوری بیزین در پیش‌بینی کدورت آب تصفیه شده مطالعه موردی: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • شبکه عصبی- فازی استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 62-74]
 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد روش‌های شبکه عصبی و مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی مصرف آب شرب، مطالعه موردی شهر رشت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 93-98]
 • شبکه عصبی نوع GMDH مقایسه شبکه‌های عصبی نوع GMDHچند هدفی و شبکه خودباوری بیزین در پیش‌بینی کدورت آب تصفیه شده مطالعه موردی: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • شبکه‌های توزیع آب ارائه الگوریتم‌ جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ‌ها در شبکه توزیع آب [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 3-14]
 • شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 48-61]
 • شیربت مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]
 • شکارگری کارایی راکتورهای کرمی در کاهش حجم لجن تولیدی در سیستم‌های لجن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 78-86]

ط

 • طراحی مرکب مرکزی کاربرد روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند انعقاد در حذف یون بروماید [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 64-72]

ع

 • عریان‌سازی قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 50-58]
 • عضله مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]

غ

 • غلظت الکترولیت حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]

ف

 • فاضلاب بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • فاضلابرو محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 48-61]
 • فاضلاب صنایع نساجی حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]
 • فاضلاب مصنوعی مدل‌سازی سینتیکی راکتور بستر متحرک ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با جریان پیوسته در تصفیه فاضلاب مصنوعی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 73-79]
 • فتوالکتروکاتالیست حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]
 • فتوکاتالیست کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 22-33]
 • فرایند ازن/پرسولفات بررسی کارایی فرایند ازن/ پرسولفات در حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب صنایع دارویی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 40-48]
 • فرایند اکسیداسیون پیشرفته استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/TiO2/H2O2 در حذف نفتالین از آب [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • فرایند الکتروشیمیایی بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت‌های بالای آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون از پساب‌های دارویی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 15-25]
 • فلزات سنگین بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • فلز سنگین جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 59-68]
 • فنتون هتروژن ارزیابی فرایند اکسیداسیون پیشرفته، فنتون هتروژن با نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شده Fe3O4/MWCNTs برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب‌های صنعتی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 80-89]
 • فنل جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل از پساب کارخانه گل‌گهر سیرجان [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • فنل بررسی مقایسه‌ای راندمان فرایند الکتروپرسولفات و فرایند الکتروفنتون در حذف فنل از محیط‌های آبی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 38-45]
 • فوتوکاتالیست کارایی نانوذرات فوتوکاتالیست تثبیت شده بر روی میکروگلوله‌های شیشه‌ای در حذف سیانید با نور خورشید [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 42-49]
 • فوم پلی‌یورتان بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی‌یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده‌های نفتی از آب [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]

ق

 • قنات بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 93-96]

ک

 • کادمیم تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 12-19]
 • کادمیم پالایش آب‌های زیرزمینی آلوده به کادمیم با استفاده از نانوذرات آهن در مقیاس آزمایش‌های پیمانه‌ای و محیط متخلخل [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 2-12]
 • کاربری اراضی ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان خویس با به‌کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به‌منظور مدیریت کاربری اراضی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 88-92]
 • کامپوزیت بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی‌یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده‌های نفتی از آب [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • کامپوزیت پلیمر- رس جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • کامپوزیت نانوذره آهن جذب سطحی سولفات بر روی نانوذرات آهن بر بستر اکسید گرافن و کربن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 24-32]
 • کاندیدا آلبیکنس بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 20-25]
 • کاهش COD تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای راکتیو با به‌کارگیری الکترود کاتد بر پایه نانولوله‌های کربنی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 46-52]
 • کاه گندم پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریزجانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 45-55]
 • کیتوزان جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • کدورت مقایسه شبکه‌های عصبی نوع GMDHچند هدفی و شبکه خودباوری بیزین در پیش‌بینی کدورت آب تصفیه شده مطالعه موردی: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • کربنات کلسیم بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 93-96]
 • کربن فعال بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی‌یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده‌های نفتی از آب [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • کربن فعال حذف رنگ‌های راکتیو از پساب‌های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش‌شده با پلی‌وینیل‌الکل [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 84-92]
 • کربن فعال جذب سطحی سولفات بر روی نانوذرات آهن بر بستر اکسید گرافن و کربن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 24-32]
 • کروم (VI) حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 2-14]
 • کلسیت پالایش آب‌های زیرزمینی آلوده به کادمیم با استفاده از نانوذرات آهن در مقیاس آزمایش‌های پیمانه‌ای و محیط متخلخل [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 2-12]
 • کمینه‌سازی لجن کارایی راکتورهای کرمی در کاهش حجم لجن تولیدی در سیستم‌های لجن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 78-86]

گ

 • گاما آلومینا مطالعه جذب سطحی حذف رنگزای مالاخیت سبز با استفاده از گاما آلومینای عامل‌دار شده [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 33-41]
 • گیاه‌پالایی بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • گرانول هوازی قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 50-58]
 • گوگرد جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های گوگردخوار از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 56-61]

ل

 • لجن فعال کارایی راکتورهای کرمی در کاهش حجم لجن تولیدی در سیستم‌های لجن فعال [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 78-86]
 • لنز آب شیرین مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 61-70]

م

 • ماشین بردار رگرسیونی مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • میان حفره حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 2-14]
 • ماهی مقایسه همبستگی سن، طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی؛ شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 54-60]
 • ماهی مطالعه آلودگی جیوه در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین‌المللی هامون [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 25-37]
 • متیل ترشیاری بوتیل اتر قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 50-58]
 • متیلن‌بلو سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه‌های مونو و دندریمرآمین به‌منظور حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 67-80]
 • محیط‌های آبی اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 2-13]
 • محلول آبی استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/TiO2/H2O2 در حذف نفتالین از آب [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • محلول‌های آبی سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 2-11]
 • مدیریت بهینه مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 61-70]
 • مدیریت چربی و روغن مشخصه‌یابی فیزیکی و شیمیایی رسوب چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب شهر مشهد و راه‌های جلوگیری از آن [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 69-77]
 • مدیریت یکپارچه منابع آب ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 3-16]
 • مدل آشفتگی ε k- استاندارد شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 15-23]
 • مدل تلفیقی شبیه سازی- بهینه سازی مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 61-70]
 • مدل سازی مقایسه شبکه‌های عصبی نوع GMDHچند هدفی و شبکه خودباوری بیزین در پیش‌بینی کدورت آب تصفیه شده مطالعه موردی: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • مدل‌سازی حذف فنل مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • مدل‌سازی سینتیکی پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767 [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 34-43]
 • مدل عددی SSIIM2 شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 15-23]
 • مشخصات فیزیکی و شیمیایی مشخصه‌یابی فیزیکی و شیمیایی رسوب چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب شهر مشهد و راه‌های جلوگیری از آن [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 69-77]
 • مصرف انرژی حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]
 • منابع آب شناسایی و مبارزه با رشد جلبکی در منابع آب با استفاده از نانوذرات اکسید روی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 13-18]
 • منابع آب شرب بررسی میزان آرسنیک موجود در منابع آبی روستاهای شهرریوش و مقایسه با استانداردهای موجود با استفاده ازGIS [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 87-91]
 • منعقدکننده بهینه‌سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار– شهرستان سربیشه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 93-96]
 • مواد رنگزای راکتیو تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای راکتیو با به‌کارگیری الکترود کاتد بر پایه نانولوله‌های کربنی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 46-52]

ن

 • نانو الیاف تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 12-19]
 • نانوحفره حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 2-14]
 • نانوذرات ZnO شناسایی و مبارزه با رشد جلبکی در منابع آب با استفاده از نانوذرات اکسید روی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 13-18]
 • نانوذرات دی‌اکسید منگنز سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 2-11]
 • نانوذرات دوفلزی Fe-Ni تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 29-39]
 • نانوذرات منعقدکننده بررسی تاثیر منعقدکننده نانو در کاهش آلودگی میکربی آب‌های آشامیدنی (مطالعه موردی) [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 90-94]
 • نانوکامپوزیت C14/Fe3O4@SiO2 سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیم از محلول‌های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 36-44]
 • نانوکامپوزیت ZnO/TiO2 حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ‌نزن و گرافیت [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 26-35]
 • نانوکامپوزیت مگنتیت ارزیابی فرایند اکسیداسیون پیشرفته، فنتون هتروژن با نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شده Fe3O4/MWCNTs برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب‌های صنعتی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 80-89]
 • نانولوله کربنی تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای راکتیو با به‌کارگیری الکترود کاتد بر پایه نانولوله‌های کربنی [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 46-52]
 • نیترات ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان خویس با به‌کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به‌منظور مدیریت کاربری اراضی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 88-92]
 • نفتالین استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/TiO2/H2O2 در حذف نفتالین از آب [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • نواحی جدایی جریان شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 15-23]

و

 • وتیور بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]

ه

 • هیدرولیک جریان شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 15-23]
 • هزینه-اثربخشی مقایسه هزینه- اثربخشی سیستم‌های لجن فعال با سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 44-53]
 • همدما پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریزجانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 45-55]
 • همدمای جذب سرب جذب سرب از محلول‌های آبی به‌وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح‌شده با بیوپلیمر کیتوزان: همدما و سینتیک [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-87]
 • هوموسی شدن پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریزجانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 45-55]

ی

 • یرسینیا سودوتوبرکولوسیس جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری [دوره 27، شماره 6، 1395، صفحه 59-68]
 • یون بروماید کاربرد روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند انعقاد در حذف یون بروماید [دوره 27، شماره 5، 1395، صفحه 64-72]