نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی مقایسه کارایی حذف جیوه از آب آشامیدنی به‌وسیله ستون‌های آکنده کربن فعال با زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت وآنتراسیت [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 54-59]
 • آب آشامیدنی کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 18-25]
 • آب آلوده بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • آب بدون درآمد مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • آبخوان مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]
 • آب شرب ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]
 • آرسنات کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 18-25]
 • آرسنیت کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 18-25]
 • آزمایش پمپاژ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 73-79]
 • آیزنیا فتیدا اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • آلودگی کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش آلودگی مواد شوینده از آب [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 16-23]
 • آلودگی اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • آلومینیوم کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]
 • آنالیز حساسیت تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 80-93]
 • آنالیز مؤلفه اصلی تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه با آنالیز مؤلفه‌های اصلی و موجک [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]
 • آنتراسیت مقایسه کارایی حذف جیوه از آب آشامیدنی به‌وسیله ستون‌های آکنده کربن فعال با زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت وآنتراسیت [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 54-59]
 • آهن کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]

ا

 • ارزیابی چند معیاره اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]
 • ازن بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 41-49]
 • ازن‌دهی مقایسه روشهای اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه فنل در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 30-35]
 • ایزوترم بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • اطمینان‌پذیری مدیریت بهره‌برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 2-15]
 • اکسیداسیون پیشرفته مقایسه روشهای اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه فنل در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 30-35]
 • اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری‌های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 24-29]
 • اکسیداسیون لجن بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 41-49]
 • اکسیژن‌خواهی شیمیایی رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 45-51]
 • الکتروکواگولاسیون کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 73-79]
 • الگوریتم ژنتیک مرحله‌ای مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]
 • انعقاد و لخته‌سازی متداول مقایسه عملکرد پلی‌آلومینیوم کلراید (PACl) و فریک کلراید (FeCl3) در حذف کدورت و مواد آلی منابع آب، مطالعه موردی: رودخانه کرج، تصفیه‌خانه آب شماره 2 تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 23-31]
 • اولویت بندی اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]

ب

 • بار آلی تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 55-61]
 • بار آلی بالا اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 50-56]
 • براده‌های آهن کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 18-25]
 • برداشت آب زیرزمینی پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • برکه‌های تثبیت فاضلاب تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 55-61]
 • برنامه‌ریزی مشارکتی اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]
 • بنزین بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • بهره‌برداری تلفیقی مدیریت بهره‌برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 2-15]
 • بهره‌برداری تلفیقی مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]
 • بهره‌برداری در زمان واقعی ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • بهینه سازی استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 73-79]
 • بهینه‌سازی مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]
 • بیوگاز تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 82-90]

پ

 • پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 73-79]
 • پالایش اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • پراکسیدهیدروژن بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • پرتوفرا بنفش مقایسه روشهای اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه فنل در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 30-35]
 • پرتوهای فرابنفش کارایی پرتوهای فرابنفش در کاهش بار میکربی تصفیه‌خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 59-66]
 • پیش‌بینی جریان ماهانه تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه با آنالیز مؤلفه‌های اصلی و موجک [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]
 • پیش‌تصفیه بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • پلی‌آلومینیوم کلراید (PACl) مقایسه عملکرد پلی‌آلومینیوم کلراید (PACl) و فریک کلراید (FeCl3) در حذف کدورت و مواد آلی منابع آب، مطالعه موردی: رودخانه کرج، تصفیه‌خانه آب شماره 2 تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 23-31]
 • پولاک - والس ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]

ت

 • تابش باریکه الکترونی رنگ‌زدایی محلولهای آبی حاوی رنگهای راکتیو با استفاده از تابش باریکه الکترونی یونیزه کننده [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 26-31]
 • تابش ماوراء بنفش رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 45-51]
 • تابع مطلوبیت استون-گری برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 69-74]
 • تاگوچی بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • تالاب بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • تبادل کاتیونی بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • تبدیل موجک تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه با آنالیز مؤلفه‌های اصلی و موجک [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]
 • تجزیه بیولوژیک بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • تحکیم پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • تحلیل هیدرولیکی مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • تربچه بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]
 • تصفیه بیولوژیکی اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 50-56]
 • تصفیه‌خانه شهید محلاتی کارایی پرتوهای فرابنفش در کاهش بار میکربی تصفیه‌خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 59-66]
 • تصفیه طبیعی فاضلاب بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • تصفیه فاضلاب بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • تصفیه لجن اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • تعرفه ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]
 • تغذیه‌گرایی تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 80-93]
 • تقاضای آب شهری برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 69-74]
 • تلفات مدل مدیریت حوادث شبکه‌های توزیع آب با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 2-15]
 • ته‌نشین‌پذیری کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 32-40]
 • توافق میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • تئوری مجموعه‌های فازی مدیریت بهره‌برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 2-15]

ج

 • جاذب‌آلی بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • جامدات فرار اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • جذب اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • جذب سطحی بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • جذب سطحی جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 16-22]
 • جریان پیوسته بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • جریان تپشی بررسی مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب-هوا در مجاری تحت فشار [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 62-68]
 • جریان دو فازه بررسی مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب-هوا در مجاری تحت فشار [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 62-68]
 • جریان ناپیوسته بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • جلبک تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 55-61]
 • جواب غیرپست مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]
 • جیوه مقایسه کارایی حذف جیوه از آب آشامیدنی به‌وسیله ستون‌های آکنده کربن فعال با زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت وآنتراسیت [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 54-59]

چ

 • چغندر قند بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]
 • چندهدفه مدل بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از الگوریتم‌‌های SGAs و NSGA-II [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 2-12]

ح

 • حجم آب منفذی اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • حوادث مدل مدیریت حوادث شبکه‌های توزیع آب با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 2-15]

خ

 • خاک بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • خاک آلوده بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]

ر

 • رادیکال هیدروکسیل کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش آلودگی مواد شوینده از آب [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 16-23]
 • راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 50-56]
 • راکتور ناپیوسته متوالی بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 41-49]
 • رسوبات رودخانه شناخت و بهره‌وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 94-98]
 • رفسنجان پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • رنگ کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]
 • رنگبری رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 45-51]
 • رنگ‌زدایی رنگ‌زدایی محلولهای آبی حاوی رنگهای راکتیو با استفاده از تابش باریکه الکترونی یونیزه کننده [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 26-31]
 • رنگهای راکتیو رنگ‌زدایی محلولهای آبی حاوی رنگهای راکتیو با استفاده از تابش باریکه الکترونی یونیزه کننده [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 26-31]
 • رودخانه صوفی‌چای تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه با آنالیز مؤلفه‌های اصلی و موجک [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]
 • رودخانه کارون شناخت و بهره‌وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 94-98]
 • روش گرافیکی استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 73-79]
 • روش میکرب شناختی میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]

ز

 • زغال پوسته بادام جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 16-22]
 • زغال پوسته گردو جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 16-22]
 • زئولیت مقایسه کارایی حذف جیوه از آب آشامیدنی به‌وسیله ستون‌های آکنده کربن فعال با زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت وآنتراسیت [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 54-59]

س

 • سیب‌زمینی بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]
 • سرعت ته‌نشینی ناحیه‌ای کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 32-40]
 • سرعت متوسط عمقی کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 91-96]
 • سیستم نسبت- تجارت ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) مدل مدیریت حوادث شبکه‌های توزیع آب با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 2-15]
 • سیستم های فعال و غیرفعال اطلاعاتی اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]
 • سودوموناس فلورسنس اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • سونوشیمی مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]

ش

 • شاخص حجمی لجن کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 32-40]
 • شبکه عصبی مصنوعی تأثیر پیش‌پردازش متغیرهای ورودی به شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه با آنالیز مؤلفه‌های اصلی و موجک [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]
 • شبکه فاضلاب پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • شبکه‌های بیزی ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • شبکه‌های توزیع آب شهری مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • شبکه‌های توزیع آب شهری مدل مدیریت حوادث شبکه‌های توزیع آب با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 2-15]
 • شبیه‌سازی کیفی تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 80-93]
 • شیرابه تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 82-90]
 • شیراز تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 82-90]
 • شرایط آب و هوایی تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 55-61]
 • شرایط بهینه بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • شرایط جریان غیراشباع اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 69-79]
 • شمارش کلیفرم مدفوعی میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • شن بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • شهر پردیس برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 69-74]

ض

 • ضایعات طبیعی کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 32-40]
 • ضریب پخش طولی کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 91-96]
 • ضریب تولید بیومس بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 41-49]

ط

 • طراحی آزمایش‌ها بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]

ع

 • عدم دقت مدیریت بهره‌برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 2-15]
 • عناصر سنگین شناخت و بهره‌وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 94-98]
 • عناصر غذایی شناخت و بهره‌وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 94-98]

ف

 • فاصله الکترود کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]
 • فاضلاب بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]
 • فاضلاب کارایی پرتوهای فرابنفش در کاهش بار میکربی تصفیه‌خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 59-66]
 • فاضلاب شیر اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 50-56]
 • فاضلاب صنعتی بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • فاضلابهای صنعتی مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • فتوشیمی مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • فتوفنتون بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری‌های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 24-29]
 • فرایند اکسیداسیون فنتون کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش آلودگی مواد شوینده از آب [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 16-23]
 • فرایند جذب کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 18-25]
 • فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]
 • فریک کلراید(FeCl3) مقایسه عملکرد پلی‌آلومینیوم کلراید (PACl) و فریک کلراید (FeCl3) در حذف کدورت و مواد آلی منابع آب، مطالعه موردی: رودخانه کرج، تصفیه‌خانه آب شماره 2 تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 23-31]
 • فرونشست منطقه‌ای پیش‌بینی نشست منطقه‌ای زمین به روش محاسبه برگشتی و تأثیر نشست بر شبکه فاضلاب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • فشار مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • فلزات‌سنگین بررسی امکان جذب فلزات ‌سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 71-81]
 • فنل بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری‌های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 24-29]
 • فنل مقایسه روشهای اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه فنل در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 30-35]
 • فنل مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 41-47]

ق

 • قیمت‌گذاری ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]

ک

 • کادمیم بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]
 • کادمیم جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 16-22]
 • کانال باز کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 91-96]
 • کربن فعال مقایسه کارایی حذف جیوه از آب آشامیدنی به‌وسیله ستون‌های آکنده کربن فعال با زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت وآنتراسیت [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 54-59]
 • کربن فعال جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 16-22]
 • کربن فعال دانه‌ای بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 43-53]
 • کرمهای خاکی اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • کشش تقاضای آب برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 69-74]
 • کشش درآمدی ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]
 • کشش قیمتی تقاضا ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 34-44]
 • کلیفرم کارایی پرتوهای فرابنفش در کاهش بار میکربی تصفیه‌خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 59-66]
 • کمپوست اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]

گ

 • گازوئیل شناور بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • گندزدایی کارایی پرتوهای فرابنفش در کاهش بار میکربی تصفیه‌خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 59-66]

ل

 • لجن بی‌هوازی اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • لجن بیولوژیکی بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 41-49]
 • لجن فعال کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 32-40]
 • لجن فعال اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]

م

 • متیل ترشیاری بوتیل اتر، اکسیداسیون شیمیایی، واکنش فنتون، محصولات جانبی بررسی کاهش غلظت متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعیین تغییرات ناشی از شرایط واکنش در تشکیل محصولات جانبی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 36-42]
 • مجرای تحت فشار بررسی مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب-هوا در مجاری تحت فشار [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 62-68]
 • مجوز تخلیه بار آلودگی ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • محیط آبی بررسی کاهش غلظت متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعیین تغییرات ناشی از شرایط واکنش در تشکیل محصولات جانبی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 36-42]
 • محلول آبی بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری‌های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 24-29]
 • مخزن کرخه تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 80-93]
 • مدیریت آلودگی کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 91-96]
 • مدیریت کیفی رودخانه ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • مدل CE-QUAL-W2 تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 80-93]
 • مدل‌سازی مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • مدل‌سازی آب زیرزمینی مدیریت بهره‌برداری تلفیقی تحت شرایط عدم دقت در پارامترهای آبخوان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 2-15]
 • مشخصات نوسانی بررسی مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب-هوا در مجاری تحت فشار [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 62-68]
 • معدنی سازی رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 45-51]
 • منابع آب میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • منطق فازی اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]
 • مواد حجم‌زا اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 48-54]
 • مواد شوینده کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش آلودگی مواد شوینده از آب [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 16-23]

ن

 • نانوذرات دی اکسید تیتانیم رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 45-51]
 • نیزار مصنوعی زیرسطحی بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 32-40]
 • نشت مدیریت هوشمند فشار به‌منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-104]
 • نگرش سیستماتیک اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 2-17]

و

 • ولتاژ کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکرومبلاک تی از پساب [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 52-58]

ه

 • هاضم بی‌هوازی تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 82-90]
 • هویج بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندامهای مختلف محصولات غده‌ای در خاکهای آلوده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 60-70]

ی

 • یزد تأثیر تغییرات بار آلی، pH و EC فاضلاب ورودی و شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 55-61]