نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آلوده تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • آبخوان ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 70-80]
 • آبخوان تهران تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-69]
 • آب زیرزمینی تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-69]
 • آب زیرزمینی مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • آب شرب تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 34-39]
 • آب شهری برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 90-94]
 • آبشویی بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی‌لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 51-57]
 • آبهای‌ زیرزمینی بررسی گسترش و تخمین مقدار نفت در آبهای زیرزمینی پالایشگاه آبادان [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • آبهای سطحی مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 58-63]
 • آب و پساب گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 28-32]
 • آکنه بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 9-19]
 • آلژینات بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 2-9]
 • آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 38-43]
 • آلودگی آب بررسی گسترش و تخمین مقدار نفت در آبهای زیرزمینی پالایشگاه آبادان [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • آلودگی آبهای زیرزمینی بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی‌لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 51-57]
 • آلودگی خاک بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 108-113]
 • آمونیوم پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 52-60]
 • آنالیز حساسیت ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 61-70]

ا

 • اتاقک عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 19-26]
 • اثر تجمعی اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 28-36]
 • ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره Electre_TRI در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای توسعه منابع آب، مطالعه موردی: سد و شبکه آبیاری-زهکشی اردبیل [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 64-74]
 • ارگانوفسفره مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • ایزوترم حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 25-33]
 • ایزوترم جذب حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 63-68]
 • ایزوترم جذب تمکین حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]
 • اشعه گاما گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 28-32]
 • اکسیداسیون پیشرفته مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • الکترودآلومینیومی کاهشCOD پساب خروجی پالایشگاه گازی پارس‌جنوبی به‌روش انعقاد الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • الگوریتم ژنتیک الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی، مطالعه موردی: مخازن حوزه کرخه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 81-91]
 • الگوریتم مورچگان پیوسته الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی، مطالعه موردی: مخازن حوزه کرخه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 81-91]
 • انعقاد الکتریکی کاهشCOD پساب خروجی پالایشگاه گازی پارس‌جنوبی به‌روش انعقاد الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • اهواز عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 2-8]

ب

 • بار بستر ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 4-14]
 • بارندگی تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 92-97]
 • بارهیدرولیکی بررسی کارایی سیستم دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 20-27]
 • باکتری‌های هتروتروفیک اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 37-45]
 • برکه های تثبیت بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 38-43]
 • برنامه‌ریزی تصادفی مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی بازه‌ای چند مرحله‌ای [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 88-98]
 • بهره‌برداری الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی، مطالعه موردی: مخازن حوزه کرخه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 81-91]
 • بهره‌برداری تلفیقی بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای‌سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه ابهر [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 75-87]
 • بهره‌برداری تلفیقی تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-69]
 • بهینه‌سازی الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی، مطالعه موردی: مخازن حوزه کرخه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 81-91]
 • بهینه‌سازی پارامتر گسترده بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای‌سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه ابهر [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 75-87]
 • بیوامولسیفایر بررسی کارایی میکروارگانیسم‌های خالص‌سازی شده از محیط‌های حاوی ترکیبات نفتی در تولید مواد زیست فعال سطحی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 20-27]
 • بیوسورفکتانت بررسی کارایی میکروارگانیسم‌های خالص‌سازی شده از محیط‌های حاوی ترکیبات نفتی در تولید مواد زیست فعال سطحی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 20-27]
 • بیوفیلتر هیدروژنی تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 34-39]
 • بیوفیلم تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی پروپیلن‌گلیکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 49-56]

پ

 • پارامترهای بازه‌ای مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی بازه‌ای چند مرحله‌ای [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 88-98]
 • پالایشگاه آبادان بررسی گسترش و تخمین مقدار نفت در آبهای زیرزمینی پالایشگاه آبادان [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • پالایشگاه گاز پارس جنوبی کاهشCOD پساب خروجی پالایشگاه گازی پارس‌جنوبی به‌روش انعقاد الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • پراکسیداز ترب کوهی بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 2-9]
 • پراکسیدهیدروژن جذب سطحی کادمیم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 57-62]
 • پروپیلن‌گلیکول تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی پروپیلن‌گلیکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 49-56]
 • پساب تصفیه شده اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • پساب صنعتی حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 63-68]
 • پیش‌بینی ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 70-80]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-109]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • پوسته شلتوک حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]

ت

 • تابع تقاضا برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 90-94]
 • تبادلگر فسفاتی تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • تجزیه به عاملها اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 28-36]
 • تجزیه بی‌هوازی پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 52-60]
 • تخمیر چند لوله‌ای مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 58-63]
 • ترمودینامیکی تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]
 • تصفیه بی‌هوازی عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 2-8]
 • تصفیه پساب استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل‌سازی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 10-18]
 • تصفیه پساب نفتی کاهشCOD پساب خروجی پالایشگاه گازی پارس‌جنوبی به‌روش انعقاد الکتریکی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • تصفیه‌خانه آب اصفهان بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]
 • تصفیه فاضلاب بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 9-19]
 • تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی پروپیلن‌گلیکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 49-56]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره Electre_TRI در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای توسعه منابع آب، مطالعه موردی: سد و شبکه آبیاری-زهکشی اردبیل [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 64-74]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 2-12]
 • تعادل آب زیرزمینی تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 92-97]
 • تغذیه آب زیرزمینی تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 92-97]
 • تفکیک تفاضل فلاکس کاربرد روش گرادیان تراز آب در روش تفکیک تفاضل بردار فلاکس در حل عددی معادلات آبهای کم عمق [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 81-89]
 • تقاضای آب شهری پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • تنش برشی تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-80]
 • توابع آموزش شبه-نیوتنی پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-109]
 • تئوری‌های گرانولاسیون تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]

ج

 • جاذب فسفاتی تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • جدایی جریان بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 15-24]
 • جذب تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • جذب حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 25-33]
 • جذب سطحی جذب سطحی کادمیم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 57-62]
 • جریان غیر دائمی ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 4-14]

چ

 • چندمخزنی الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی، مطالعه موردی: مخازن حوزه کرخه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 81-91]

ح

 • حذف ارزیابی عملکرد رزین نانو ذرات آهن در کاهش فلوراید از آب [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 33-37]
 • حذف حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 63-68]
 • حذف بیولوژیکی مواد مغذی بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 9-19]
 • حذف نیترات تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 34-39]

خ

 • خاک اره حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]
 • خواص فیزیکی و شیمیایی خاک اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 28-36]
 • خوشه‌بندی مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]

د

 • درجه حرارت متوسط پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • درصد رطوبت نسبی پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • دمای راکتور عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 19-26]
 • دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 34-39]
 • دیوارهای غیر مستغرق بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 15-24]

ذ

 • ذرت اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • ذرت اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 98-103]

ر

 • راکتور UASB عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 2-8]
 • راکتور UASB تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]
 • راکتور بافلدار بی‌هوازی عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 19-26]
 • راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 9-19]
 • راندمان جذب حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]
 • رزین جاذب ارزیابی عملکرد رزین نانو ذرات آهن در کاهش فلوراید از آب [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 33-37]
 • رفع اختلاف تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-69]
 • رواناب بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 108-113]
 • روش با قابلیت تفکیک بالا کاربرد روش گرادیان تراز آب در روش تفکیک تفاضل بردار فلاکس در حل عددی معادلات آبهای کم عمق [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 81-89]
 • روش جمع وزنی کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره Electre_TRI در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای توسعه منابع آب، مطالعه موردی: سد و شبکه آبیاری-زهکشی اردبیل [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 64-74]
 • روش چند مرحله ای مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی بازه‌ای چند مرحله‌ای [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 88-98]

ز

 • زیست پالایی اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 37-45]
 • زمان ماند هیدرولیکی عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 19-26]
 • زئولیت بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی‌لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 51-57]

ژ

 • ژله‌ای شدن بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 2-9]

س

 • ساقه آفتابگردان حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]
 • سد کارده مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی بازه‌ای چند مرحله‌ای [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 88-98]
 • سرب حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذبهای ارزان قیمت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 45-50]
 • سرب تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • سرب حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 25-33]
 • سرعت چرخش دیسک بررسی کارایی سیستم دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 20-27]
 • سرعت متوسط عمقی تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-80]
 • سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 99-107]
 • سلول‌های جریان ثانویه تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-80]
 • سموم آفت‌کش مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • سنجش آنزیمی مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 58-63]
 • سن-ونان- اکسنر ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 4-14]
 • سولفات عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 19-26]

ش

 • شاخص دراستیک ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 61-70]
 • شاخص عرض باند تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 99-107]
 • شبکه جمع‌آوری شهرری اندازه‌گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 13-19]
 • شبکه عصبی تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 99-107]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-109]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 52-60]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • شبکه‌های عصبی دینامیکی و استاتیکی ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 70-80]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای‌سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه ابهر [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 75-87]
 • شبیه‌سازی ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 70-80]
 • شبیه‌سازی ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 4-14]
 • شیرابه پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 52-60]
 • شیرابه زباله شهری عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 2-8]
 • شرایط گرمسیری عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 2-8]
 • شستشوی معکوس بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]
 • شهر اصفهان مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]

ص

 • صافی سه لایه‌ای بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]

ض

 • ضایعات روده گوسفند حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 63-68]
 • ضریب انتشار طولی تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 99-107]
 • ضریب انتشار طولی پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-109]

ظ

 • ظرفیت اکسیداسیون و احیا اندازه‌گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 13-19]

ع

 • عدم قطعیت مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی بازه‌ای چند مرحله‌ای [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 88-98]
 • عملکرد اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • عناصر ماکرو و میکرو اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]

غ

 • غلظت سولفید هیدروژن اندازه‌گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 13-19]

ف

 • فاکتور اصطکاک تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-80]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 2-12]
 • فرایندهای بی‌هوازی تصفیه فاضلاب انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 2-12]
 • فیزیکی تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]
 • فسفات معدنی تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • فلزات سنگین بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 108-113]
 • فلزات سنگین اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 98-103]
 • فلزات سنگین حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی به‌وسیله ضایعات روده گوسفند [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 63-68]
 • فلوراید ارزیابی عملکرد رزین نانو ذرات آهن در کاهش فلوراید از آب [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 33-37]
 • فنل بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 2-9]

ق

 • قوس تند بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 15-24]

ک

 • کادمیم اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 98-103]
 • کادمیم تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • کادمیم حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 25-33]
 • کادمیم جذب سطحی کادمیم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 57-62]
 • کاربامات مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • کاربری اراضی ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 61-70]
 • کارون مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 58-63]
 • کانال مثلثی تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-80]
 • کانال‌های باز بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 15-24]
 • کدورت بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]
 • کروم تصفیه محلولهای آبی آلوده به عناصر سرب، کروم و کادمیم با جاذبهای فسفاتی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 46-51]
 • کروماتوگرافی گازی اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 37-45]
 • کرون تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 92-97]
 • کشش قیمتی برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 90-94]
 • کیفیت آب مطالعه تشابه و خوشه‌بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • کیفیت میکربی مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 58-63]
 • کود اوره بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی‌لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 51-57]
 • کود دامی اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]
 • کود شیمیایی اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 37-44]

گ

 • گارنت بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]
 • گرانولاسیون بی‌هوازی تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]
 • گندزدایی گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 28-32]

ل

 • لجن فاضلاب اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 28-36]
 • لجن فاضلاب صنعتی اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 98-103]
 • لجن فعال تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی پروپیلن‌گلیکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 49-56]
 • لجن فعال مازاد خشک‌شده جذب سطحی کادمیم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 57-62]
 • لکس وندرف- ریچ‌مایر ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 4-14]

م

 • ماتریس پاسخ واحد بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای‌سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه ابهر [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 75-87]
 • ماشین‌های بردار پشتیبان (SVMs) تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره‌برداری بهینه تلفیقی کمّی-کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی: کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-69]
 • محبوس شدن بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 2-9]
 • محیط زیست بررسی گسترش و تخمین مقدار نفت در آبهای زیرزمینی پالایشگاه آبادان [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 27-36]
 • محیط‌های آبی مقایسه کارایی کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌کش ارگانوفسفره و کاربامات از محیط‌های آبی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • مدل Electre_TRI کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره Electre_TRI در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای توسعه منابع آب، مطالعه موردی: سد و شبکه آبیاری-زهکشی اردبیل [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 64-74]
 • مدل استوور-کین‌کانن بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 9-19]
 • مدل‌سازی ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 70-80]
 • مدل‌های سینتیک جذب سطحی کادمیم توسط لجن مازاد فرایند لجن فعال فاضلاب شهری [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 57-62]
 • مرودشت برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 90-94]
 • معادلات دو بعدی کانال‌های باز کاربرد روش گرادیان تراز آب در روش تفکیک تفاضل بردار فلاکس در حل عددی معادلات آبهای کم عمق [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 81-89]
 • میکربی تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 44-53]
 • ملاس نیشکر استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل‌سازی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 10-18]
 • منطقه جنوب تهران بررسی آلودگی خاکهای منطقه جنوب تهران در مسیر روانابهای سطحی به فلزات سنگین [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 108-113]
 • مواد آلی پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 52-60]
 • موجودات بیولوژیکی بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 76-83]
 • مونت-کارلو تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 99-107]

ن

 • ناحیه جدایی بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس‌های تند کانال‌های باز [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 15-24]
 • ناحیه خشک تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 92-97]
 • نیترات ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 61-70]
 • نرمال آلکان‌ها اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 37-45]
 • نفت خام بررسی کارایی میکروارگانیسم‌های خالص‌سازی شده از محیط‌های حاوی ترکیبات نفتی در تولید مواد زیست فعال سطحی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 20-27]
 • نیکل حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 25-33]

و

 • ویناس استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل‌سازی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 10-18]