نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • آبیاری مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 116-121]
 • آب اکسیژنه تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 103-111]
 • آب پنیر استفاده از بیوسورفکتانت در پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 119-124]
 • آب چاه مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 116-121]
 • آبخیز شهری کاربرد سیستم‌های استحصال رواناب سیلابی درآبخیز شهری اراک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 85-94]
 • آبزی برون آ حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • آب زیرزمینی بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 119-129]
 • آب زیرزمینی ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به‌منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 30-41]
 • آبشکن تی شکل بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • آبگیر کفی بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 24-33]
 • آب و فاضلاب شیراز بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • آرسنیک تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • آشفتگی بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته‌نشینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 122-127]
 • آفت‌کشها آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • آلترناتیو نرمال توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به‌منظور طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 28-39]
 • آلودگی خاک اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-100]
 • آلوم ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 84-92]
 • آنالیز ابعادی بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 24-33]
 • آهن حذف منگنز از محیط آبی توسط زئولیت کلینوپتیلولایت در حضور یون‌های آهن، کروم و آلومینیوم [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 66-75]

ا

 • اثرات تصادفی ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • اختلاط مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]
 • ارتوفسفات اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • ارتوفسفات اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]
 • ایزوترم کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط‌های آبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 86-93]
 • ایزوترم تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل با استفاده از پر شترمرغ پاکسازی شده با پراکسیدهیدروژن [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 120-126]
 • استان تهران پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • استان خوزستان بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 125-133]
 • استان مازندران آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • استفاده مجدد از پساب مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 29-42]
 • اسفناج تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 52-58]
 • اشتغال تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-55]
 • اطمینان‌پذیری طراحی چند هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان‌پذیری فازی (FRI) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 34-46]
 • اطمینان‌پذیری ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 56-69]
 • الکترودهای آلومینیومی و آهنی کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط‌های آبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 86-93]
 • الکتروکواگولاسیون کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط‌های آبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 86-93]
 • الگوی جریان بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • الگوریتم HBMO طراحی چند هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان‌پذیری فازی (FRI) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 34-46]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 2-15]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 128-133]
 • الگوریتم ژنتیک مرحله‌ای ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 56-69]
 • الگوریتم مجموعه ذرات بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه‌سازی مجموعه ذرات [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 97-105]
 • الگوی کشت تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-55]
 • انتخاب محل تصفیه‌خانه‌ بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 134-139]
 • انحصار طبیعی بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • انعقاد فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون در حذفCOD آنتی‌بیوتیک کلاریترومایسین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • انعقاد بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • انعقاد کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 70-77]
 • انعقاد الکتریکی مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/ O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 88-96]

ب

 • بازده اقتصادی تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-55]
 • بازدهی نسبت به مقیاس بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • بامبو حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • برازش بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 24-33]
 • برنامه‌ریزی فازی غیرخطی تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-55]
 • برنامه ریزی مرکب آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • برونیابی توسعه روش رگرسیون K- نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 108-119]
 • بی‌فنیل‌های پلی‌کلرینه شده تصفیه بیولوژیکی ترکیبات بی‌فنیل پلی‌کلرینه شده با استفاده از بیوراکتور غشایی پر و خالی شونده متوالی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 2-8]
 • بهره‌برداری بهینه بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه‌سازی مجموعه ذرات [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 97-105]
 • بهره‌برداری تلفیقی ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 56-69]
 • بهینه تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل با استفاده از پر شترمرغ پاکسازی شده با پراکسیدهیدروژن [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 120-126]
 • بهینه‌سازی توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به‌منظور طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 28-39]
 • بهینه‌سازی دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 2-12]
 • بهینه‌سازی ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 56-69]
 • بهینه‌سازی چندمعیاره بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 128-133]
 • بهینه‌سازی چندهدفه تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه غیرخطی فازی: مطالعه موردی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-55]
 • بهینه‌سازی خطی مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 29-42]
 • بهینه‌سازی ذرات تجمعی دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 2-12]
 • بیوسورفکتانت استفاده از بیوسورفکتانت در پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 119-124]
 • بیوفیلم ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]

پ

 • پراکسی‌دی‌سولفات کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 112-118]
 • پرشترمرغ تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل با استفاده از پر شترمرغ پاکسازی شده با پراکسیدهیدروژن [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 120-126]
 • پرمنگنات پتاسیم بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • پساب پتروشیمی ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]
 • پساب صنعتی بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 76-83]
 • پساب فاضلاب مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 116-121]
 • پسابهای صنعتی اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-100]
 • پیش‌بینی ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • پیش‌بینی خشکسالی پیش‌بینی خشکسالی یک‌ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری‌های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 42-51]
 • پیش‌بینی خشکسالی پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • پلی‌آلومنیوم‌کلراید ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 84-92]
 • پلی‌آلومینیوم‌کلراید کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 70-77]
 • پلوم مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]

ت

 • تابع چگالی احتمال برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • تابع مطلوبیت استون-گری ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • تابع هزینه ترانس‌لاگ بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • تالاب مصنوعی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب روستایی به‌روش تالاب مصنوعی در حذف ازت و فسفر از فاضلاب (مطالعه موردی : روستای مراد تپه) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 40-47]
 • تجزیه تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 103-111]
 • تجزیه و تحلیل سلسه‌مراتبی کاربرد سیستم‌های استحصال رواناب سیلابی درآبخیز شهری اراک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 85-94]
 • تجزیه و تحلیل عدم قطعیت تحلیل عدم قطعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 94-107]
 • تخصیص آب مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 29-42]
 • تخلیه سطحی مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]
 • تخلیه کننده‌های دریایی مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]
 • تری‌اتیل‌فسفات تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 103-111]
 • تصفیه کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 67-72]
 • تصفیه آب ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 84-92]
 • تصفیه آب کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 70-77]
 • تصفیه بیولوژیکی تصفیه بیولوژیکی ترکیبات بی‌فنیل پلی‌کلرینه شده با استفاده از بیوراکتور غشایی پر و خالی شونده متوالی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 2-8]
 • تصفیه پساب کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 112-118]
 • تصفیه‌خانه آب بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 134-139]
 • تصفیه‌خانه اولنگ مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 116-121]
 • تصفیه طبیعی فاضلاب عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب روستایی به‌روش تالاب مصنوعی در حذف ازت و فسفر از فاضلاب (مطالعه موردی : روستای مراد تپه) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 40-47]
 • تصفیه فاضلاب ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسی SBA-15 و استفاده از‌ آن در حذف یون‌های فلزات سنگین از محلولهای آبی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 13-21]
 • تصفیه فاضلاب شهری اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • تصفیه فاضلاب شهری اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]
 • تصفیه فاضلاب صنعتی کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط‌های آبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 86-93]
 • تیغه جداکننده جریان بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته‌نشینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 122-127]
 • تقاضای آب ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • توابع فاصله‌سنجی توسعه روش رگرسیون K- نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 108-119]

ج

 • جاذب زیستی تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل با استفاده از پر شترمرغ پاکسازی شده با پراکسیدهیدروژن [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 120-126]
 • جت مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]
 • جذب تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 103-111]
 • جذب زیستی بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 76-83]
 • جذب سطحی حذف منگنز از محیط آبی توسط زئولیت کلینوپتیلولایت در حضور یون‌های آهن، کروم و آلومینیوم [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 66-75]
 • جریان غیرخطی بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 106-115]
 • جریان غیردائمی بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 106-115]
 • جریان متغیر مکانی بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 24-33]

چ

 • چندهدفه بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه‌سازی مجموعه ذرات [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 97-105]

ح

 • حذف تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • حوضچه ته‌نشینی بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته‌نشینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 122-127]

خ

 • خاک اره بررسی سینتیک حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاک اره [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 127-133]
 • خاک رس سیلتی اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-100]
 • خاکهای آهکی تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 52-58]
 • خشکسالی هواشناسی پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]

د

 • داده‌های تابلویی ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • دشت شیراز ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به‌منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 30-41]

ر

 • رابطه مانینگ تحلیل عدم قطعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 94-107]
 • راکتور بیوفیلم هوازی ناپیوسته متوالی تصفیه بیولوژیکی ترکیبات بی‌فنیل پلی‌کلرینه شده با استفاده از بیوراکتور غشایی پر و خالی شونده متوالی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 2-8]
 • راکتورهای پیوسته متوالی مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 9-21]
 • راندمان جذب بررسی سینتیک حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاک اره [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 127-133]
 • رتبه بندی آفت‌کشها آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • ریزجلبک اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • ریزجلبک اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]
 • رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط تکراری بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • رنگ ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • رنگ پلی‌آزو کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی‌آزوی مستقیم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 78-84]
 • رنگزای اسید آبی 113 مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/ O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 88-96]
 • رنگزای قرمز اسیدی 14 کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 112-118]
 • رنگ‌زدایی کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی‌آزوی مستقیم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 78-84]
 • رواناب شهری برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • رودخانه زاینده‌رود توسعه روش رگرسیون K- نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 108-119]
 • روش AHP بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 134-139]
 • روش نزدیک‌ترین همسایگی توسعه روش رگرسیون K- نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 108-119]

ز

 • زاهدان پیش‌بینی خشکسالی یک‌ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری‌های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 42-51]
 • زمان تعادل بررسی سینتیک حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاک اره [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 127-133]
 • زئولیت کلینوپتیلولایت حذف منگنز از محیط آبی توسط زئولیت کلینوپتیلولایت در حضور یون‌های آهن، کروم و آلومینیوم [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 66-75]

س

 • ساخت هیبرید آلی-معدنی ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسی SBA-15 و استفاده از‌ آن در حذف یون‌های فلزات سنگین از محلولهای آبی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 13-21]
 • سیاست‌های بلند مدت ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 56-69]
 • سامانه آبرسانی تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 2-15]
 • سرب بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 76-83]
 • سیستم استحصال آب کاربرد سیستم‌های استحصال رواناب سیلابی درآبخیز شهری اراک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 85-94]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • سیستم زهکش ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به‌منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 30-41]
 • سیستم مخازن بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه‌سازی مجموعه ذرات [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 97-105]
 • سیلاب کاربرد سیستم‌های استحصال رواناب سیلابی درآبخیز شهری اراک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 85-94]
 • سموم آلی فسفره بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 119-129]
 • سموم آلی کلره بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 119-129]

ش

 • شاخص FRI طراحی چند هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان‌پذیری فازی (FRI) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 34-46]
 • شاخص ارزش بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‌خانه آب به‌روش AHP [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 134-139]
 • شاخص بارندگی استاندارد شده پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • شاخص خشکسالی SPI پیش‌بینی خشکسالی یک‌ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری‌های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 42-51]
 • شاخصهای اقلیمی پیش‌بینی خشکسالی یک‌ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری‌های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 42-51]
 • شاخصهای حرکت آفت‌کشها آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • شبکه آبرسانی طراحی چند هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان‌پذیری فازی (FRI) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 34-46]
 • شبکه جمع‌آوری فاضلاب تحلیل عدم قطعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 94-107]
 • شبکه عصبی پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • شبکه عصبی مصنوعی تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 2-15]
 • شبکه‌های توزیع آب شهری بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 128-133]
 • شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به‌منظور طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 28-39]
 • شبیه‎سازی کیفیت آب دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 2-12]
 • شیرابه کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 67-72]
 • شعاع انحنا نسبی بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • شمیرانات بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 119-129]
 • شناروی منفی مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 2-14]
 • شهر تهران مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 29-42]

ض

 • ضریب تخلیه بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 24-33]
 • ضریب رواناب برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]

ط

 • طراحی چند هدفه طراحی چند هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان‌پذیری فازی (FRI) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 34-46]

ع

 • عدم قطعیت پارامترها آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها و رتبه‌بندی و دسته‌بندی آنها(مطالعه موردی) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 16-27]
 • عرضه آب بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه‌ موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-77]
 • عناصر کم مصرف اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]

ف

 • فاصله ماهانالوبیسی توسعه روش رگرسیون K- نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 108-119]
 • فاضلاب فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون در حذفCOD آنتی‌بیوتیک کلاریترومایسین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • فاضلاب بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • فاضلاب روستایی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب روستایی به‌روش تالاب مصنوعی در حذف ازت و فسفر از فاضلاب (مطالعه موردی : روستای مراد تپه) [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 40-47]
 • فاضلاب شهری ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 84-92]
 • فتو اکسیداسیون UV/O3 مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/ O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 88-96]
 • فرایند جریان جانبی مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 9-21]
 • فرایند نانوفتوکاتالیستی کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی‌آزوی مستقیم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 78-84]
 • فرایندهای اکسایش پیشرفته کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 112-118]
 • فعالیت آنزیمی اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-100]
 • فعالیت میکربی اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-100]
 • فلزات سنگین استفاده از بیوسورفکتانت در پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 119-124]
 • فلزات سنگین بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 125-133]
 • فلزات سنگین ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسی SBA-15 و استفاده از‌ آن در حذف یون‌های فلزات سنگین از محلولهای آبی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 13-21]
 • فلوئنت بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته‌نشینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 122-127]
 • فنتون فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون در حذفCOD آنتی‌بیوتیک کلاریترومایسین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]

ق

 • قلیاییت ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • قوس 90 درجه بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]

ک

 • کادمیم تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 52-58]
 • کادمیم کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط‌های آبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 86-93]
 • کارون بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 125-133]
 • کالیبراسیون دمای آب مخزن سد کرخه با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز PSO [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 2-12]
 • کیتوزان بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • کیتوزان کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 70-77]
 • کدورت ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • کدورت بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • کدورت کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 70-77]
 • کروم حذف منگنز از محیط آبی توسط زئولیت کلینوپتیلولایت در حضور یون‌های آهن، کروم و آلومینیوم [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 66-75]
 • کلاریترومایسین فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با فنتون در حذفCOD آنتی‌بیوتیک کلاریترومایسین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 22-29]
 • کلامیدوموناس اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • کلامیدوموناس اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]
 • کلیفرم گوارشی بررسی تأثیر پرمنگنات پتاسیم بر کارایی کیتوزان در کاهش کدورت و کلیفرم‌های فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 95-102]
 • کمپوست استفاده از بیوسورفکتانت در پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 119-124]
 • کود شیمیایی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]

گ

 • گیاه پالایی حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • گیاه‌پالایی تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 52-58]
 • گاوزبان اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • گردابه بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته‌نشینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 122-127]
 • گوگرد تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 52-58]

ل

 • لجن فاضلاب اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • لجن فعال ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]

م

 • ماشین‌بردار پشتیبان پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • ماهی بیاه بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 125-133]
 • مدل بدون شرط توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به‌منظور طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 28-39]
 • مدل تحلیلی برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • مدل جذب ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسی SBA-15 و استفاده از‌ آن در حذف یون‌های فلزات سنگین از محلولهای آبی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 13-21]
 • مدل‌سازی ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به‌منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 30-41]
 • مدل فازی- عصبی ANFIS پیش‌بینی خشکسالی یک‌ساله با استفاده از مدل فازی-عصبی، سری‌های زمانی خشکسالی و شاخصهای اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 42-51]
 • مدل‌های سینتیک بررسی سینتیک حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاک اره [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 127-133]
 • مس بررسی سینتیک حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاک اره [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 127-133]
 • مشهد مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 116-121]
 • مصالح درشت دانه بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 106-115]
 • مصالح شکسته بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 106-115]
 • معادله فورشهایمر بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 106-115]
 • منحنی پارتو بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 128-133]
 • منطق فازی تحلیل عدم قطعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 94-107]
 • منعقدکننده ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • منگنز حذف منگنز از محیط آبی توسط زئولیت کلینوپتیلولایت در حضور یون‌های آهن، کروم و آلومینیوم [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 66-75]
 • مهره‌های آلژینات اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • مهره‌های آلژینات اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]
 • موجک پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 48-59]
 • مورینگا پرگرینا ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 84-92]
 • موکورایندیکوس بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 76-83]

ن

 • نی حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • ناحیه جدایی بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • نانو ذرات اکسید نیکل کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی‌آزوی مستقیم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 78-84]
 • نانو ذره آهن تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]
 • نانو فتوکاتالیست تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 103-111]
 • نانو لوله‌های کربنی کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 67-72]
 • نیترات حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • نیتریفیکاسیون مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 9-21]
 • نیتروژن ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-28]
 • نخل مرداب حذف نیترات توسط فرایند گیاه‌پالایی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • نرخ شکست لوله‌ها تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 2-15]
 • نیشابور ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 78-87]
 • نظریه بازی‌ها بهینه‌سازی دومعیاره شبکه‌های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 128-133]
 • نفوذپذیری برآورد رواناب در حوزه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل‌های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 22 شهر تهران) [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • نمایه بارش استاندارد شده پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • نور ماوراء بنفش کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 112-118]

ه

 • هدایت الکتریکی ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • همدان کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان) [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 67-72]
 • هوادهی اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 59-66]
 • هوادهی اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 59-66]