سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

چنانچه مایل به اشتراک مجله آب و فاضلاب هستید، خواهشمند است به ترتیب زیر اقدام نمایید :

1- فرم اشتراک را تکمیل فرمایید.

2- هزینه اشتراک مجله را به حساب جاری شماره 3544698962 بانک ملت شعبه صاایران اصفهان، کد91850به نام مهندسین مشاورطرح و تحقیقات آب و فاضلاب واریز و اصل فیش یا حواله بانکی را به ضمیمه فرم اشتراک به آدرس :

اصفهان صندوق پستی 1843/81465 یا از طریق نمابر به شماره 32674470-031 ارسال نمایید.

 

 

مشخصات متقاضی

 

 

نام و نام خانوادگی ................................... تحصیلات : .................................مؤسسه / شرکت ..................................................

 

سمت............................. شماره اشتراک قبلی .................... مدت اشتراک .............. از شماره ..................................

 

مبلغ واریز شده..................... .شماره حواله........................................... تاریخ واریز.................................................

 

آدرس کامل دریافت کننده مجله آب و فاضلاب :

 

شهرستان ........................................... خیابان .................................................... کوچه ........................... پلاک .......... کد پستی

 

...................................................... تلفن .............................. صندوق پستی ..................................................

 

                                                تاریخ                                                   امضاء

 

 

 

 

هزینه اشتراک سالانه (6 شماره) : 900،000 ریال

آدرس : اصفهان- خیابان 22بهمن- ضلع شمالی مجتمع اداری امیرکبیر- تلفن 32682412-031

پست الکترونیکی : journal@wwcerd.com 

سایت اینترنتی : www.wwcerd.com