دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 115، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-127 
7. پیش‌بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی

صفحه 78-87

10.22093/wwj.2017.43597.2068

نواب دانشی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین بانژاد