دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 113، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-134 
1. فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران

صفحه 1-13

مینا تاج آبادی؛ لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی


7. توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد

صفحه 70-80

امیر خاکپور؛ ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ امیر پازوکی