دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 1-136 (پیاپی: 93) 
9. تأثیر کاربرد لجن فعال در تولید ورمی‌کمپوست از پسماندهای مزارع ذرت

صفحه 76-85

سیده مریم خرازی؛ حبیب الله یونسی؛ جواد عابدینی طرقبه